Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

"

Στόχος Δράσης

Βασικός στόχος είναι η ψηφιακή αναβάθμιση των ΜμΕ με την υλοποίηση βασικών ενεργειών ψηφιακού μετασχηματισμού, ώστε οι ενισχυόμενες επιχειρήσεις να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις αυξημένες ψηφιακές απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς. Η Δράση ενθαρρύνει, κατά προτεραιότητα, την υλοποίηση στοχευμένων ενεργειών ψηφιακού μετασχηματισμού που συνεισφέρουν σε μία εξωστρεφή, καινοτόμα, ανταγωνιστική και βιώσιμη κρίσιμη παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Κατεβάστε εδώ τα έντυπα της δράσης

l

Κατάσταση

Αξιολόγηση Αιτήσεων Χρηματοδότησης – Υλοποίηση

(Λήξη Υποβολών 22.03.2024)

Διαδικασία Αξιολόγησης Αιτήσεων βάσει FIFO (First in, first out).

Προϋπολογισμός

18.000€ – 30.000€

Η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

Η ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης 15/02/2023

Ένταση Ενίσχυσης

50% – 60%

Καθεστώς Ενίσχυσης

De Minimis

Ο κανόνας De Μinimis ορίζει ότι οι συνολικές ενισχύσεις που μπορεί να λάβει μια επιχείρηση σε μια τριετία δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ανώτατο όριο των τριακοσίων χιλιάδων (300.000€).

Επιλέξιμες Νομικές Μορφές

ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΕΕ, ΟΕ, Ατομική Επιχείρηση, ΝΕΠΑ, Συνεταιρισμός, Δικηγορικές, ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Nαυτική Εταιρεία

Διάρκεια

9 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης

Βασικές Προϋποθέσεις

01

Nα έχουν τουλάχιστον μία πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση.

02

Να δραστηριοποιούνται στον επιλέξιμο ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου τουλάχιστον για ένα έτος.

03

Να διαθέτουν τουλάχιστον 5 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Προϋποθέσεις – Αναλυτικά

 • Να υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ.
 • Να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία μόνο Κατηγορία Περιφέρειας (με την ίδια ένταση ενίσχυσης).
 • Το επενδυτικό σχέδιο να αφορά αποκλειστικά σε επιλέξιμες δραστηριότητες.
 • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας.
 • Να λειτουργούν αποκλειστικά ως επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα.
 • Να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 • Να μην έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης ή να μην έχει υλοποιηθεί πλήρως πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis). Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De Minimis) που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των €200.000 ή €100.000 για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό 3ων μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης.
 • Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις 3 ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει 3 διαχειριστικές περιόδους που προηγούνται του έτους της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, με ανώτατο όριο το ποσό των 30.000€.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Δαπάνες Εξοπλισμού με ενδεικτικές δαπάνες

 • Προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού γραφείου
 • αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, διάδρασης με εργαζόμενους, πελάτες ή προμηθευτές κλπ.

Δαπάνες Λογισμικού με ενδεικτικές δαπάνες

 •  Προμήθεια βασικών εφαρμογών διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων & διαδικασιών (πχ ERP, WMS, KPIs, ΕDI, ΒΜPS, κλπ)
 • επεξεργασίας εικόνας, 3D μοντέλων και CAD
 • ψηφιακής ασφάλειας
 • διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας
 • βελτιστοποίησης της παραγωγής κλπ.

Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση με ενδεικτικές δαπάνες

 •  Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου
 • τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου
 • εγκατάσταση ή παραμετροποίηση εφαρμογών που συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση χρηματοδότησης

Δικαιολογητικά
ανά νομική μορφή εταιρείας

Επισημάνσεις

 • Η υποβολή αίτησης χρηματοδότησης επιτρέπεται είτε μόνο στη «Δράση 1η – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» είτε μόνο στη «Δράση 2η – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» είτε μόνο στη «Δράση 3η – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ».
 • Δεν γίνονται δεκτές επιχειρήσεις με τόπο υλοποίησης την κύρια κατοικία του Δικαιούχου.
 • Η επιχείρηση μπορεί να υλοποιήσει δαπάνες στην έδρα της ή/και σε υποκαταστήματά της, εφόσον όλα τα σημεία υλοποίησης ανήκουν στην ίδια Κατηγορία Περιφέρειας και εφόσον έχουν ίδια ένταση ενίσχυσης.
 • Δαπάνες που πραγματοποιούνται πριν από την έναρξη της επιλεξιμότητας δαπανών, ημερομηνία δημοσίευσης της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης (ακόμα και αν δεν έχει τιμολογηθεί η σύμβαση), δεν είναι επιλέξιμες.
 • Κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης υποβάλλεται υποχρεωτικά μία τουλάχιστον προσφορά για κάθε δαπάνη άνω των 20.000€, ειδάλλως η εν λόγω δαπάνη απορρίπτεται.