Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

"

Στόχος Δράσης

Βασικός στόχος της Δράσης – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ είναι η αναβάθμιση των ΜμΕ μέσω της αξιοποίησης προηγμένων συστημάτων και τεχνολογιών με τα οποία μπορούν να βελτιώσουν τη θέση τους στις διεθνείς αγορές, να ενισχύσουν τη λειτουργική ευελιξία, να βελτιώσουν την παραγωγική διαδικασία αλλά και να αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Η Δράση ενθαρρύνει, κατά προτεραιότητα, την υλοποίηση στοχευμένων επενδυτικών σχεδίων ψηφιακού μετασχηματισμού που συνεισφέρουν σημαντικά σε μία εξωστρεφή, καινοτόμα, ανταγωνιστική και βιώσιμη λειτουργία των επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Κατεβάστε εδώ τα έντυπα της δράσης

l

Κατάσταση

Στάδιο Υλοποίησης
Αξιολόγηση Αιτήσεων Χρηματοδότησης – Υλοποίηση

(Λήξη Υποβολών 22.03.2024)

Προϋπολογισμός

50.000€
έως
650.000€

Ημερομηνία έναρξης Επιλεξιμότητας Δαπανών

Η ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης

Ένταση Ενίσχυσης

10% – 50%

Καθεστώς Ενίσχυσης

ΓΑΚ

Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός 651/2014 της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επιλέξιμες Νομικές Μορφές

ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΕΕ, ΟΕ, Ατομική Επιχείρηση, ΝΕΠΑ, Συνεταιρισμός, Δικηγορικές, ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ

Διάρκεια

15 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης

Βασικές Προϋποθέσεις

01

Nα έχουν τουλάχιστον μία πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση.

02

Να δραστηριοποιούνται στον επιλέξιμο ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου τουλάχιστον για ένα έτος.

03

Να διαθέτουν τουλάχιστον 9 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Προϋποθέσεις – Αναλυτικά

 • Να υποβάλλουν μία και μοναδική επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ.
 • Να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία μόνο Κατηγορία Περιφέρειας / Περιφερειακή ενότητα που έχει την ίδια ένταση ενίσχυσης.
 • Να διαθέτουν ένα τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας, κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου.
 • Η επένδυση να αφορά σε επιλέξιμο ΚΑΔ.
 • Να δραστηριοποιούνται στον επιλέξιμο ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου για ένα έτος.
 • Να εξασφαλίζεται η ιδιωτική συμμετοχή σε ποσοστό τουλάχιστον του 25%. Η ιδιωτική συμμετοχή δεν πρέπει να ενέχει κανένα στοιχείο κρατικής στήριξης.
 • Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να έχουν τον χαρακτήρα αρχικής επένδυσης, όπως ορίζεται στο Άρθρο 13 «Πεδίο εφαρμογής των περιφερειακών ενισχύσεων» και στο Άρθρο 14 «Περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις» του Καν. ΕΕ 651/2014.
 • Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση.
 • Να συγκεντρώνουν κατ’ ελάχιστο τον βαθμό 80 στο ερωτηματολόγιο ψηφιακής ωριμότητας της παρούσας πρόσκλησης.
 • Να έχουν ιδιότητα της ΜμΕ σύμφωνα με τον Ορισμό ΜμΕ της σύστασης της ΕΕ 2003/361/ΕΚ, λαμβανομένων υπόψη των όρων για τη διατήρηση της ιδιότητας αυτής.
 • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας.
 • Να λειτουργούν αποκλειστικά ως επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα.
 • Να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις.
 • Να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 • Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Κανονισμού ΕΕ 651/2014 (ΓΚΑΚ).
 • Να συγκεντρώνουν κατ’ ελάχιστο τον συνολικό βαθμό 50 στα βαθμολογούμενα κριτήρια τα οποία θα αφορούν στην περιγραφή του υποβληθέντος επενδυτικού σχεδίου, τον αριθμό εργαζομένων (ΕΜΕ) και την ψηφιακή ωριμότητα της επιχείρησης.
 • Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις 3 ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει 3 διαχειριστικές περιόδους που προηγούνται του έτους της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, με ανώτατο όριο το ποσό των 650.000€.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Δαπάνες Εξοπλισμού με ενδεικτικές δαπάνες

 • Προμήθεια εξελιγμένων συστημάτων λειτουργίας εγκαταστάσεων ή προσωπικού
 • Αυτοματοποίησης της παραγωγής με ρομποτικά συστήματα
 • μηχανές CNC, 3D printers, 3D scanners,
 • Αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων
 • Προμήθεια εξελιγμένων τεχνολογικών συστημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού για την παραγωγή συστημάτων και εξοπλισμού Industry 4.0.
 • Συστημάτων και εξοπλισμού ασφάλειας (π.χ. επιτήρηση χώρων, κυβερνο-προστασία, κ.ά.)
 • Συστημάτων αυτοματοποίησης
 • Ρομποτικών συστημάτων
 • Ψηφιακά αισθητήρια και ελεγκτές
 • Ψηφιακά ελεγχόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός
 • Προηγμένα ψηφιακά συστήματα παραγωγής

Δαπάνες Λογισμικού με ενδεικτικές δαπάνες

 •  Προμήθεια σύγχρονων εφαρμογών διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων & διαδικασιών (πχ ERP, WMS, ΕDI, ΒΜPS, κλπ.)
 • Επεξεργασίας εικόνας
 • 3D μοντέλων και CAD, IoT, Big ανάλυσης δεδομένων μεγάλου όγκου
 • Ψηφιακής ασφάλειας
 • Διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης
 • Βελτιστοποίησης της παραγωγής
 • Αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Ψηφιακού ελέγχου εγκαταστάσεων

Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση με ενδεικτικές δαπάνες

 •  Συμβουλευτική Τεχνική υποστήριξη για την παραμετροποίηση και ενσωμάτωση των νέων συστημάτων στη λειτουργία των ΜμΕ
 • Πιστοποίηση συστημάτων

Δικαιολογητικά
ανά νομική μορφή εταιρείας

Επισημάνσεις

 • Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα πρέπει να έχουν τον χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και συγκεκριμένα να πληρούται ένα από τα παρακάτω:
  • Δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης.
  • Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας. Η πρόσθετη δυναμικότητα της μονάδας λόγω του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνον εφόσον η υφιστάμενη δυναμικότητα της μονάδας μπορεί να πιστοποιηθεί από επίσημα στοιχεία τεκμηρίωσης.
  • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν.
  • Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.
 • Η υποβολή αίτησης χρηματοδότησης επιτρέπεται είτε μόνο στη «Δράση 1η – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» είτε μόνο στη «Δράση δεύτερη 2η – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» είτε μόνο στη «Δράση τρίτη 3η – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ».
 • Δεν γίνονται δεκτές επιχειρήσεις με τόπο υλοποίησης την κύρια κατοικία του Δικαιούχου.
 • Δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων, ώστε να μην είναι δυνατή η χρήση του εξοπλισμού ή/και του λογισμικού της ενισχυόμενης επένδυσης από άλλη επιχείρηση. Με τον όρο συστέγαση, νοείται η εγκατάσταση της ενισχυόμενης επιχείρησης σε ίδιο, μη διακριτό χώρο με άλλη επιχείρηση.
 • Η επιχείρηση μπορεί να υλοποιήσει δαπάνες στην έδρα της ή/και σε υποκαταστήματά της, εφόσον όλα τα σημεία υλοποίησης ανήκουν στην ίδια Κατηγορία Περιφέρειας και εφόσον έχουν ίδια ένταση ενίσχυσης.
 • Δαπάνες που πραγματοποιούνται πριν από την έναρξη της επιλεξιμότητας δαπανών, ημερομηνία υποβολής της Αίτησης Χρηματοδότησης (ακόμα και αν δεν έχει τιμολογηθεί η σύμβαση), δεν είναι επιλέξιμες.
 • Η σχεδιαζόμενη πράξη πρέπει να πληροί τον χαρακτήρα κινήτρου και για τον σκοπό αυτό, δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών του υπό ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης από τους δικαιούχους στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση.
 • Κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης υποβάλλεται υποχρεωτικά μία τουλάχιστον προσφορά για κάθε δαπάνη άνω των 50.000€, ειδάλλως η εν λόγω δαπάνη απορρίπτεται. Σε περίπτωση μη δυνατότητας προσκόμισης 2ης προσφοράς (π.χ. ειδικές κατασκευές, customized λογισμικό, κ.λ.π.) προσκομίζεται μία προσφορά με τη σχετική αιτιολόγηση.
 • Επιλεξιμότητα Δαπανών:
  • Εφόσον η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται με το χρηματοδοτικό καθεστώς του Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΚΑΚ), σε περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί δαπάνη ή δέσμευση πριν την ημερομηνία υποβολής του επενδυτικού σχεδίου, τότε το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση.