Ενίσχυση Ανέργων για την Ίδρυση Επιχείρησης

"

Στόχος Δράσης

Στόχος της Δράσης είναι η υποστήριξη ανέργων για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε τομείς που περιλαμβάνονται στη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Επιδίωξη της Δράσης είναι η μείωση της ανεργίας μέσω της ενθάρρυνσης για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας. Μέσω της Δράσης επιδιώκεται η αύξηση της συμμετοχής ανέργων στην αγορά εργασίας, και ο περιορισμός του φαινόμενου της διαρροής του επιστημονικού προσωπικού της Περιφέρειας.

Κατεβάστε εδώ τα έντυπα της δράσης

l

Κατάσταση

Υποβολή Αιτήσεων Χρηματοδότησης

04/03/2024 – 15/05/2024

Προϋπολογισμός

10.000€
έως
50.000€

Ημερομηνία έναρξης Επιλεξιμότητας Δαπανών

H ημερομηνία Προκήρυξης της Δράσης (28/12/2023)

Ένταση Ενίσχυσης

80% – 100%

Καθεστώς Ενίσχυσης

De Minimis

Ο κανόνας De Μinimis ορίζει ότι οι συνολικές ενισχύσεις που μπορεί να λάβει μια επιχείρηση σε μια τριετία δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ανώτατο όριο των 300.000€.

Επιλέξιμες Νομικές Μορφές

ΑΕ, ΕΠΕ ΙΚΕ, ΕΕ, ΟΕ, ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., Συνεταιρισμός, Ατομική, Δικηγορική, Συμβολαιογραφική

Διάρκεια

24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης

Βασικές Προϋποθέσεις

01

Να μην έχουν πραγματοποιήσει έναρξη πριν την προκήρυξη της Δράσης.

  02

  Οι μέτοχοι-εταίροι/ιδιοκτήτες τους είναι για τουλάχιστον 3 μήνες πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης και έως την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων στη ΔΥΠΑ.

  03

  Να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.

   Προϋποθέσεις – Αναλυτικά

   • Κατά τη δημοσίευση της πρόσκλησης πρέπει οι δικαιούχοι να είναι για τουλάχιστον 3 μήνες πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης και έως την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων στη ΔΥΠΑ.
   • Να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας αποκλειστικά σε συναφείς με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) ΚΑΔ και σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας, σε χρονικό διάστημα το αργότερο έως και 3 μήνες από την έγκριση αποτελεσμάτων αξιολόγησης. Οι εν λόγω ΚΑΔ θα πρέπει να διατηρηθούν καθ’ όλη τη περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Σε περίπτωση προσθήκης ΚΑΔ κατά την περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, αυτοί θα πρέπει να είναι αποκλειστικά επιλέξιμοι και συναφείς με την ειδικότητα του δικαιούχου.
   • Να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο, σε χρονικό διάστημα το αργότερο έως και 3 μήνες από την έγκριση αποτελεσμάτων αξιολόγησης. Σε περίπτωση επαγγελματικής μίσθωσης, η ισχύς θα είναι τουλάχιστον έως τη λήξη της περιόδου υλοποίησης του Επιχειρηματικού Σχεδίου. Διευκρινίζεται ότι δεν γίνεται δεκτή η επαγγελματική εγκατάσταση στην κατοικία του δικαιούχου (κύρια ή δευτερεύουσα). Να μην έχουν σχέση μισθωτής εργασίας καθ’ όλη την περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.
   • Να δραστηριοποιηθούν στην Ελληνική επικράτεια και συγκεκριμένα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
   • Να υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ στην παρούσα Δράση καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας πρόσκλησης. Οι δυνητικά δικαιούχοι δύνανται να υποβάλλουν νέα αίτηση χρηματοδότησης μόνο στην περίπτωση που η αρχική αίτηση χρηματοδότησης τους έχει απορριφθεί ή υπήρξε έγγραφη οικειοθελής απόσυρση της προηγούμενης αίτησης χρηματοδότησης.
   • Να δεσμευτούν ότι οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότηση δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
   • Να μην έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης ή να μην έχει υλοποιηθεί πλήρως πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
   • Να διαθέτουν ή να δεσμευτούν με υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο, ατόμων με αναπηρία.
   • Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 39, παρ. 1-4 και του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017).
   • Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, πρέπει να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000€ ή 100.000€ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό 3ων σε οποιαδήποτε περίοδο 3ων οικονομικών ετών (τρέχον οικο-νομικό έτος και τα 2 προηγούμενα οικονομικά έτη πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης). Όταν σημειωθεί υπέρβαση του σχετικού ανώτατου ορίου που ορίζεται προηγουμένως, με τη χορήγηση νέας ενίσχυσης ήσσονος σημασίας, κανένα τμήμα της εν λόγω νέας ενίσχυσης δεν δύναται να υπαχθεί στο ευεργέτημα του κανονισμού.
   • Για τις Επιχειρήσεις που θα υποβάλουν αίτηση θα πρέπει:
    • Η Ίδρυσή τους να είναι μετά τη δημοσίευση της πρόσκλησης,
    • Οι μέτοχοι-εταίροι/ιδιοκτήτες τους να είναι για τουλάχιστον 3 μήνες πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης και έως την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων στη ΔΥΠΑ.
     Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται και όσοι επιτηδευματίες, κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, δεν ασκούν ελευθέριο ή άλλο επάγγελμα (δεν έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος) 3 μήνες πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης και έως την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
    • Να δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε συναφείς με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) ΚΑΔ και σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 3: EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)-RIS3.

   Επιλέξιμες Δαπάνες

   Δαπάνες προσωπικού

   Δαπάνες Εξοπλισμού, Μεταφορικών Μέσων & Οργάνων

   Δαπάνες για Κτίρια, Γήπεδα

   Λειτουργικές Δαπάνες

   Δαπάνες Λογισμικών

   Έμμεσες Δαπάνες

   Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών

   • Σύνταξη Επενδυτικού Σχεδίου & Παρακολούθηση Επενδυτικού Σχεδίου
   • Λοιπές Υπηρεσίες

   Δαπάνες Προβολής, Προώθησης & Δικτύωσης

   • Δημιουργία/Κατασκευή νέας ιστοσελίδας
   • Κόστος προβολής ψηφιακού διαφημιστικού μηνύματος σε τακτική βάση σε κοινωνικά δίκτυα και ιστοσελίδες στην Ελλάδα και σε χώρες προορισμού των προϊόντων (π.χ Google ads, Facebook ads, Instagram ads, Youtube κ.ο.κ.)
   • Συμβουλευτικές υπηρεσίες ψηφιακής προβολής (π.χ email marketing, newsletter campaign, web banners, ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης)
   • Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπη μορφή
   • Σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου πληροφοριακού υλικού

   Δικαιολογητικά
   ανά νομική μορφή εταιρείας

   Επισημάνσεις

   Δεν έχουν δικαιώμα υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης:

   • Οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στο κεφάλαιο ή τα δικαιώματα ψήφου των οποίων συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του 25% οι Ο.Τ.Α. & όλοι οι ανωτέρω δημόσιοι φορείς μεμονωμένα ή από κοινού.
   • Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για τη χρήση.

    

   • Οι δικαιούχοι των οποίων επενδύσεις θα υπαχθούν στην παρούσα Δράση κρατικής ενίσχυσης, μετά την ένταξή της και μέχρι και την τελική πληρωμή της δημόσιας δαπάνης της, οφείλουν να μην συστεγάζονται καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης.