Ενίσχυση Ανέργων για την Ίδρυση Επιχείρησης

Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες

"

Υπό Σύσταση / Νεοσύστατες

Ιδιοκτησιακό

Ιδιοκτησιακό Καθεστώς
Τίτλος ιδιοκτησίας ακινήτου και πιστοποιητικό μεταγραφής αυτού στο Εθνικό Κτηματολόγιο/Υποθηκοφυλακείο.
ή
▪ Μισθωτήριο συμβόλαιο ή παραχωρητήριο χρήσης ακινήτου υποβεβλημένο στο δικτυακό τόπο www.gsis.gr, του οποίου η διάρκεια πρέπει να καλύπτει την περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού στοιχείου (αν χρειάζεται ανανέωση διάρκειας, αυτή να γίνει μετά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης).
ή
▪ Συμφωνητικό απόκτησης εδαφικής έκτασης ή/και υφιστάμενων εγκαταστάσεων.
ή
▪ Προσύμφωνο μίσθωσης/αγοράς ή/και χρήση γης. Διευκρινίζεται ότι θα πρέπει να προσκομισθεί το σώμα/κείμενο αυτού με αναλυτική αναφορά στους όρους της εν δυνάμει μίσθωσης/αγοράς του οικοπέδου/ακινήτου με υπογραφές από όλα τα εμπλεκόμενα μέλη. Σε περίπτωση μίσθωσης δεν συνιστάται να υπάρχει όρος στο προσύμφωνο όπου θα δηλώνεται ότι η μίσθωση θα λάβει χώρα μόνο εφόσον εγκριθεί η αίτησης χρηματοδότησης του επιχειρηματικού σχεδίου.

Υπεύθυνες Δηλώσεις

1. Υ.Δ. Παραρτήματος VIII Υπόδειγμα Α Στοιχεία Εταίρων Μετόχων
Γενικά Στοιχεία από κάθε εταίρο/μέτοχο (με γνήσιο υπογραφής ή ψηφιακή υπογραφή ή μέσω http://www.gov.gr.).

2. Υ.Δ. Παραρτήματος VIII Υπόδειγμα Β ΜμΕ
Στοιχεία σχετικά με την ιδιότητα ΜΜΕ.

3. Υ.Δ. Παραρτήματος VIII Υπόδειγμα Γ Δήλωσης Ενισχύσεων
Δήλωση Ενισχύσεων.

Άλλα/Λοιπά

Αποδεικτικό Ανεργίας
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας του συνόλου των ιδιοκτητών, εταίρων, μετόχων της υπό ίδρυση επιχείρησης.

2. Δελτίο ανεργίας ή βεβαίωση από την ΔΥΠΑ του συνόλου των ιδιοκτητών, εταίρων, μετόχων της υπό ίδρυση επιχείρησης ή βεβαί-ωση από τον ΔΥΠΑ ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων. Από τα δικαιολογητικά αυτά θα πρέπει να προκύπτει το πλέον πρόσφατο συνεχόμενο διάστημα ανεργίας. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία ηλε-κτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
ή
Εκτύπωση εικόνας ενσήμων (για τους κατόχους άδειας ασκήσεων επαγγέλματος π.χ. Μηχανικούς, Γιατρούς, Δικηγόρους) από το Μητρώο Ασφάλισης- Ασφαλιστικής Ικανότητας “ΑΤΛΑΣ” καθώς και την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Αποδεικτικά Σπουδών
Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης σπουδών σχετικών με το επιχειρηματικό σχέδιο.
Υποβάλλονται συνημμένα για το σύνολο των ιδιοκτητών, εταίρων, μετόχων του δικαιούχου, ο ανώτερος τίτλος σπουδών που διαθέ-τουν ως ακολούθως:
Α) Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό τίτλο σπουδών
Β) Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ
Γ) Πτυχίο ΙΕΚ/Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Δ) Τίτλο σπουδών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Επισημαίνεται ότι για τίτλους σπουδών που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται να αναρτηθεί πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α, ή το Ι.Τ.Ε. για την ισοτιμία ή ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας ή ισοτιμίας και αντιστοιχίας.
Επισημαίνεται ότι δεν γίνονται αποδεκτά πτυχία από ΙΕΚ, βεβαιώσεις σπουδών χωρίς κτήση διπλώματος, πτυχίου, σεμινάρια κατάρτι-σης κλπ.””

Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας
Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης σπουδών σχετικών με το επιχειρηματικό σχέδιο.
Υποβάλλονται συνημμένα για το σύνολο των ιδιοκτητών, εταίρων, μετόχων του δικαιούχου, ο ανώτερος τίτλος σπουδών που διαθέτουν ως ακολούθως:
Α) Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό τίτλο σπουδών
Β) Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ
Γ) Πτυχίο ΙΕΚ/Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Δ) Τίτλο σπουδών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Επισημαίνεται ότι για τίτλους σπουδών που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται να αναρτηθεί πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α, ή το Ι.Τ.Ε. για την ισοτιμία ή ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας ή ισοτιμίας και αντιστοιχίας.
Επισημαίνεται ότι δεν γίνονται αποδεκτά πτυχία από ΙΕΚ, βεβαιώσεις σπουδών χωρίς κτήση διπλώματος, πτυχίου, σεμινάρια κατάρτι-σης κλπ.””
Βεβαίωση Λειτουργίας Εντός Δομών Στήριξης της Επιχειρηματικότητας (Θερμοκοιτίδες) Σε περίπτωση που το επιχειρηματικό σχέδιο έχει αναπτυχθεί/ωριμάσει μέσα από Δομές Στήριξης της Επιχειρηματικότητας (Θερμο-κοιτίδες) που λειτουργούν τόσο ενός της Περιφέρειας ΑΜΘ όσο και εκτός αυτής, υποβάλλεται σχετική βεβαίωση.

Συνδεδεμένες/Συνεργαζόμενες

Έντυπο Ε3
Έντυπο Ε3 με αριθμό δήλωσης (ηλεκτρονική υποβολή).

Εταιρική/Μετοχική Σύνθεση
Απαιτούμενα δικαιολογητικά σχετικά με την εταιρική/μετοχική σύνθεση, νόμιμη εκπροσώπηση και διαχείριση ανάλογα με τη νομική μορφή της επιχείρησης (βλ. σημείο α/α 4)

Ισολογισμοί – Αποτελέσματα χρήσης (Συνδεδεμένων – Συνεργαζόμενων)
Ισολογισμοί – Αποτελέσματα χρήσης (για επιχειρήσεις με τήρηση διπλογραφικών βιβλίων).

Στοιχεία Προσωπικού
Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας (πίνακας προσωπικού) Ε4 (συμπεριλαμβανομένων τυχόν τροποποιήσεων αυτών).

Αποδεικτικό Υποβολής δήλωσης Αποδοχών & Συντάξεων
Αποδεικτικό Υποβολής δήλωσης Αποδοχών & Συντάξεων μαζί με συγκεντρωτική Κατάσταση τέλους έτους στην οποία θα αποτυπώνεται αναλυτικά ο κάθε εργαζόμενος με τον αριθμό των ημερών που απασχολήθηκε. Εφόσον τα στοιχεία (ΕΜΕ, Κύκλος Εργασιών, Σύνολο ισολογισμού) της προηγούμενης διαχειριστικής χρήσης επιφέρουν αλλαγή της ιδιότητας της αιτούσας επιχείρησης (πολύ μικρή, μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση), επισυνάπτονται τα ανωτέρω δικαιολογητικά των 3ων τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων.

image_pdf