Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ

"

Στόχος Δράσης

Βασικός στόχος της Δράσης – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ είναι η αναβάθμιση των ΜμΕ μέσω της αξιοποίησης προηγμένων συστημάτων και τεχνολογιών με τα οποία μπορούν να βελτιώσουν τη θέση τους στις διεθνείς αγορές, να ενισχύσουν τη λειτουργική ευελιξία, να βελτιώσουν τη παραγωγική διαδικασία αλλά και να αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Η Δράση ενθαρρύνει, κατά προτεραιότητα, την υλοποίηση στοχευμένων επενδυτικών σχεδίων ψηφιακού μετασχηματισμού που συνεισφέρουν σημαντικά σε μία εξωστρεφή, καινοτόμα, ανταγωνιστική και βιώσιμη λειτουργία των επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Κατεβάστε εδώ τα έντυπα της δράσης

l

Κατάσταση

Στάδιο Υλοποίησης
Αξιολόγηση Αιτήσεων Χρηματοδότησης – Υλοποίηση

(Λήξη Υποβολών 22.03.2024)

Προϋπολογισμός

200.000€
έως
1.200.000€

Η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

Η ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης

Ένταση Ενίσχυσης

25% – 60%

Καθεστώς Ενίσχυσης

De Minimis ή ΓΑΚ

Ο κανόνας De Μinimis ορίζει ότι οι συνολικές ενισχύσεις που μπορεί να λάβει μια επιχείρηση σε μια τριετία δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ανώτατο όριο των 300.000€.

ΓΑΚ: Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός 651/2014 της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επιλέξιμες Νομικές Μορφές

ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΕΕ, ΟΕ, Ατομική Επιχείρηση, ΝΕΠΑ, Συνεταιρισμός, Δικηγορικές, ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ

Διάρκεια

18 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης

Βασικές Προϋποθέσεις

01

Nα έχουν τουλάχιστον μία πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση.

02

Να δραστηριοποιούνται στον επιλέξιμο ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου τουλάχιστον για ένα έτος.

03

Να διαθέτουν τουλάχιστον 9 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Προϋποθέσεις – Αναλυτικά

 • Να υποβάλλουν μία επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ.
 • Να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία μόνο Κατηγορία Περιφέρειας / Περιφερειακή ενότητα που έχουν την ίδια ένταση ενίσχυσης.
 • Το επενδυτικό σχέδιο να αφορά αποκλειστικά τους επιλέξιμους ΚΑΔ της παρούσας δράσης [επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας βάσει των Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΚΑΚ) και 1407/2013 (De Minimis)].
 • Nα έχουν 9 τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης.
 • Να έχουν την ιδιότητα της ΜμΕ σύμφωνα με τον Ορισμό ΜμΕ της σύστασης της ΕΕ 2003/361/ΕΚ, λαμβανομένων υπόψη των όρων για τη διατήρηση της ιδιότητας αυτής.
 • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας.
 • Να λειτουργούν αποκλειστικά ως επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα.
 • Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Κανονισμού ΕΕ στον οποίο στηρίζεται το χρηματοδοτικό καθεστώς ενίσχυσης που θα επιλέξουν υποχρεωτικά κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής είτε του Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΚΑΚ) ή του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis).
 • Να συγκεντρώνουν κατ’ ελάχιστο τον βαθμό 70 στο ερωτηματολόγιο ψηφιακής ωριμότητας της παρούσας πρόσκλησης.
 • Να συγκεντρώνουν κατ’ ελάχιστο τον συνολικό βαθμό 50 στα βαθμολογούμενα κριτήρια τα οποία θα αφορούν στην περιγραφή του υποβληθέντος επενδυτικού σχεδίου, τον αριθμό εργαζομένων (ΕΜΕ) και την ψηφιακή ωριμότητα της επιχείρησης.
 • Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις 3 ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει 3 διαχειριστικές περιόδους που προηγούνται του έτους της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Δαπάνες Εξοπλισμού με ενδεικτικές δαπάνες

 • Προμήθεια Ψηφιακά ελεγχόμενος Η/Μ εξοπλισμός
 • Εξελιγμένα συστήματα απομακρυσμένης λειτουργίας εγκαταστάσεων
 • Αυτοματοποίηση των διαφόρων σταδίων της αλυσίδας αξίας (παραγωγή – μεταφορά – αποθήκευση) με ρομποτικά συστήματα
 • Αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων
 • Ψηφιακά τεχνολογικά συστήματα: διάδρασης με εργαζόμενους, πελάτες ή προμηθευτές
 • Industry 4.0, ψηφιακά ελεγχόμενα συστήματα
 • Μηχανολογικός εξοπλισμός αιχμής για την παραγωγή συστημάτων Industry 4.0., αυτόνομων μηχανών, ρομποτικών συστημάτων, επαυξημένη πραγματικότητα
 • Μηχανολογικός εξοπλισμός αιχμής για την παραγωγή συστημάτων αιχμής για την ασφάλεια χώρων

Δαπάνες Λογισμικού με ενδεικτικές δαπάνες

 •  Προμήθεια εφαρμογών αυξημένης ευφυίας διοικητικού και οικονομικού προγραμματισμού
 • Ψηφιακής ασφάλειας
 • Διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Ανάλυσης δεδομένων με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης
 • Βελτιστοποίησης της παραγωγής
 • Αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Βlockchain

Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση με ενδεικτικές δαπάνες

 • Συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη για την παραμετροποίηση και ενσωμάτωση των νέων συστημάτων στη λειτουργία των ΜμΕ
 • Πιστοποίηση συστημάτων, κ.λπ.

Δικαιολογητικά
ανά νομική μορφή εταιρείας

Επισημάνσεις

 • Οι αιτήσεις χρηματοδότησης, θα πρέπει να έχουν τον χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και συγκεκριμένα να πληρείται ένα από τα παρακάτω:
  • Δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης.
  • Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας. Η πρόσθετη δυναμικότητα της μονάδας λόγω του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνον εφόσον η υφιστάμενη δυναμικότητα της μονάδας μπορεί να πιστοποιηθεί από επίσημα στοιχεία τεκμηρίωσης.
  • Διαφοροποίηση της παραγωγής μίας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν.
  • Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.
 • Η υποβολή αίτησης χρηματοδότησης επιτρέπεται είτε μόνο στη «Δράση 1η – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» είτε μόνο στη «Δράση δεύτερη 2η – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» είτε μόνο στη «Δράση 3η – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ».
 • Δεν γίνονται δεκτές επιχειρήσεις με τόπο υλοποίησης την κύρια κατοικία του Δικαιούχου.
 • Δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων, ώστε να μην είναι δυνατή η χρήση του εξοπλισμού ή/ και του λογισμικού της ενισχυόμενης επένδυσης από άλλη επιχείρηση. Με τον όρο συστέγαση, νοείται η εγκατάσταση της ενισχυόμενης επιχείρησης σε ίδιο, μη διακριτό χώρο με άλλη επιχείρηση.
 • Η επιχείρηση μπορεί να υλοποιήσει δαπάνες στην έδρα της ή/και σε υποκαταστήματά της, εφόσον όλα τα σημεία υλοποίησης ανήκουν στην ίδια Κατηγορία Περιφέρειας και εφόσον έχουν ίδια ένταση ενίσχυσης.
 • Δαπάνες που πραγματοποιούνται πριν από την έναρξη της επιλεξιμότητας δαπανών, ημερομηνία υποβολής της Αίτησης Χρηματοδότησης (ακόμα και αν δεν έχει τιμολογηθεί η σύμβαση), δεν είναι επιλέξιμες.
 • Η σχεδιαζόμενη πράξη πρέπει να πληροί τον χαρακτήρα κινήτρου και για τον σκοπό αυτό δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών του υπό ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης από τους δικαιούχους στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση.
 • Κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης υποβάλλεται υποχρεωτικά μία τουλάχιστον προσφορά για κάθε δαπάνη άνω των 50.000€, ειδάλλως η εν λόγω δαπάνη απορρίπτεται. Σε περίπτωση μη δυνατότητας προσκόμισης δεύτερης 2ης προσφοράς (π.χ ειδικές κατασκευές, customized λογισμικό, κ.λ.π.) προσκομίζεται μία προσφορά με τη σχετική αιτιολόγηση.
 • Επιλεξιμότητα Δαπανών:
  • Εφόσον η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται με το χρηματοδοτικό καθεστώς του Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΚΑΚ), σε περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί δαπάνη ή δέσμευση πριν την ημερομηνία υποβολής του επενδυτικού σχεδίου, τότε, το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση.