Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων

"

Στόχος Δράσης

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων επιλεγμένων ΚΑΔ του τουρισμού. Στη Δράση δύναται να υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης υπό ίδρυση και νεοσύστατες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που αναμένεται να δραστηριοποιηθούν στον κλάδο του τουρισμού, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.

Κατεβάστε εδώ τα έντυπα της δράσης

l

Κατάσταση

Αξιολόγηση
(Ολοκλήρωση της υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης 27/03/2024 και ώρα 15:00)

Προϋπολογισμός

80.000€
έως
400.000€

Ημερομηνία έναρξης Επιλεξιμότητας Δαπανών

Η ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης 18/12/2023

Ένταση Ενίσχυσης

45% – 60%

Καθεστώς Ενίσχυσης

De Minimis

Ο κανόνας De Μinimis ορίζει ότι οι συνολικές ενισχύσεις που μπορεί να λάβει μια επιχείρηση σε μια τριετία δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ανώτατο όριο των 300.000€.

Επιλέξιμες Νομικές Μορφές

ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΕΕ, ΟΕ,
Ατομική Επιχείρηση
Αστική, Συνεταιρισμός
ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Είδος Επιχειρήσεων

Νεοσύστατες & Υπό Σύσταση

Με τον όρο νεοσύστατες ορίζονται οι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν έχει παρέλθει δωδεκάμηνο συνεχούς λειτουργίας από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης έως και την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης.

Διάρκεια

24 μήνες

Βασικές Προϋποθέσεις

01

Υπό Σύσταση

02

Νεοσύστατες:
Δεν έχει παρέλθει 12μηνο συνεχούς λειτουργίας από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης έως και την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης.

Προϋποθέσεις – Αναλυτικά

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικά ωφελούμενων επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:

 • Να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία Περιφέρεια της χώρας.
  Εξαιρούνται σχέδια με τόπο εγκατάστασης στην Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου και την Περιφερειακή Ενότητα Θήρας, στον Δήμο Θήρας, πλην της Δημοτικής Κοινότητας Θηρασίας.
 • Να δραστηριοποιηθούν αποκλειστικά σε επιλέξιμο/ους ΚΑΔ, όπως αυτός/οί θα ορίζεται/ονται στην Αναλυτική Πρόσκληση που αναμένεται να εκδοθεί, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού τους σχεδίου. Οι νεοσύστατες να έχουν έναρξη μόνο σε επιλέξιμους ΚΑΔ της Δράσης.
 • Να προσκομίσουν ακριβή στοιχεία και δεδομένα χωροθέτησης του τόπου υλοποίησης της επένδυσης επί συγκεκριμένου ακινήτου (γήπεδο, κτίριο ή άλλου είδους αυτοτελής χώρος).
 • Να διαθέτουν εγκεκριμένη άδεια δόμησης ή κατ’ ελάχιστον κατατεθειμένη αίτηση έκδοσης αυτής σε περιπτώσεις ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων από την ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης που θα ορισθεί στην προκήρυξη.
 • Να προσκομίσουν Βεβαίωση χρήσης γης για τον ανωτέρω τόπο υλοποίησης της επένδυσης.
 • Να προσκομίσουν στοιχεία των δικαιωμάτων χρήσης (κυριότητα, επικαρπία, μίσθωση) που κατέχουν επί του ακινήτου.
 • Να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία της δυνατότητας κάλυψης της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό που θα ορισθεί στην Αναλυτική Πρόσκληση.
 • Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis) στον οποίο στηρίζεται η Δράση.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι βασικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι οι εξής:

Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλoν Χώρος

 • έως 80% του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

Εξοπλισμός, Μεταφορικά Μέσα & Όργανα

 • Παραγωγικός και Μηχανολογικός εξοπλισμός.
 • Εξοπλισμός για την προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμηση Ενέργειας.
 • Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας.
 • Ψηφιακός Εξοπλισμός γραφείου
 • Λοιπός Εξοπλισμός επιχείρησης
 • Μεταφορικά Μέσα, Υποχρεωτικά ηλεκτρικά οχήματα

Λογισμικό (έως 10.000€)

 • Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού.
 • Κατασκευή ιστοσελίδας, eshop, mobile εφαρμογών ως πάγια στοιχεία.

Παροχή Υπηρεσιών

 • Υπηρεσίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης Λογισμικού / Εφαρμογών – Εκπαίδευση χρηστών

 • Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης

 • Τεχνικές Μελέτες απαραιτήτως συνδεόμενες με δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου

 • Δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υποστηρικτικές υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για την πράξη

 • Δαπάνες υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου

 • Δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας

 • Μελέτες / έρευνες αγοράς

 • Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing» ή άλλο παρεμφερές αυτού

Προβολή, Προώθηση & Δικτύωση

 • Δαπάνες προβολής σε ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής/επαγγελματικής δικτύωσης.
 • Δαπάνες συμμετοχής ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις.
 • Διαφημιστικές καταχωρίσεις σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή.
 • Σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου πληροφοριακού υλικού.

Έμμεσες δαπάνες

 • 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου

Δικαιολογητικά
ανά νομική μορφή εταιρείας

Επισημάνσεις

Επισημαίνεται ότι:

– θα πρέπει να παραμείνει ίδια η εταιρική/μετοχική σύνθεση του επενδυτικού σχεδίου κατά την υλοποίηση, μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και την αποπληρωμή της επένδυσης και για μία πενταετία από αυτήν.

– δεν είναι επιτρεπτή η συμμετοχή Φυσικού/Νομικού Προσώπου ως εταίρου/μετόχου σε περισσότερες από μία υποβαλλόμενες αιτήσεις χρηματοδότησης.

– δεν είναι επιτρεπτή η συμμετοχή Φυσικού/ Νομικού Προσώπου ως εταίρου αν διαθέτει ήδη επιχειρηματική δραστηριότητα σε λειτουργία στον ΚΑΔ (2ψήφια ανάλυση) της επένδυσης στην ίδια ή σε άλλη περιφέρεια.

– δεν είναι επιτρεπτή η ουσιώδης αλλαγή του φυσικού αντικειμένου του έργου και του σχετικού ΚΑΔ επένδυσης κατά την υλοποίηση, μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και την αποπληρωμή της επένδυσης και για μία πενταετία από αυτήν. Για παράδειγμα, δεν είναι επιτρεπτή η αλλαγή δραστηριότητας από ΚΑΔ Μεταποίησης σε ΚΑΔ Υπηρεσιών και το αντίστροφο.

Στην περίπτωση που η επένδυση αφορά σε τουριστικό κατάλυμα, αυτό να είναι συγκεκριμένης δυναμικότητας και προδιαγραφών ως εξής:

Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα

 • Ξενοδοχεία
  – Κατάταξη σε κατηγορία 4**** (τεσσάρων αστέρων) και άνω
  – Δυναμικότητα 12 κλίνες και άνω
 • Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων που προβλέπονται στο π.δ. 33/1979
 • Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)
  – Κατάταξη σε κατηγορία 3*** (τριών αστέρων) και άνω

Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα

 • Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες
  – Ελάχιστος Αριθμός κατοικιών: 3
  Σημειώνεται: Το σύνολο των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων – τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών υποχρεωτικώς θα πρέπει να ενσωματώνονται στο ίδιο Σήμα MHTE.
 • Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα
  – Κατάταξη σε κατηγορία 4 κλειδιά και άνω
  – Ελάχιστη δυναμικότητα 12 κλίνες