Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων

Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Συνεταιρισμοί

"

Νεοσύστατες

Ιδία Συμμετοχή

Οι Τρόποι κάλυψης της Ιδίας Συμμετοχής είναι οι κάτωθι: Κάλυψη Ιδίας Συμμετοχής με Υπόλοιπα Τραπεζικών Λογαριασμών, Κάλυψη Ιδίας Συμμετοχής με Δάνειο, Κάλυψη Ιδίας Συμμετοχής με Χρήση Κερδών εις Νέον Νομικού που μετέχει στο εταιρικό σχήμα, Κάλυψη Ιδίας Συμμετοχής (Έχει ήδη Πραγματοποιηθεί). Παρακαλούμε ανατρέξτε στην Αναλυτική Πρόσκληση για την εξειδίκευση των δικαιολογητικών.

Αδειοδότηση

Η Επιχείρησης θα πρέπει να λειτουργεί ή να δεσμεύεται ότι θα λειτουργεί νόμιμα διαθέτοντας το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης στον/στους ΚΑΔ επένδυσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία π.χ.:

– Άδεια λειτουργίας,

– Υπεύθυνη δήλωση έναρξης λειτουργίας,

– Απαλλακτικό άδειας λειτουργίας,

– Γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας κλπ.).

Σε περίπτωση που, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας θα πρέπει να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου όπου θα βεβαιώνεται ότι δεν απαιτείται η έκδοση άδειας λειτουργίας με σχετική τεκμηρίωση.

Νομιμοποιητικά

1. Καταστατικό
Αρχικά υποβληθέν καταστατικό και η τελευταία τροποποίηση αυτού (αν υπάρχει).
2. Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης / Μετοχολόγιο
Πρόσφατο Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης ή Μετοχολόγιο ισχύουσας μετοχικής σύνθεσης.
3. ΦΕΚ Εκπροσώπησης
Συγκρότηση ΔΣ & ορισμού νομίμου εκπροσώπου (ΦΕΚ ή ΓΕΜΗ ανάλογα με τη χρονική περίοδο).

Οικονομικά

Έντυπο Ε1 με αριθμό δήλωσης (ηλεκτρονική υποβολή) του πλέον πρόσφατου φορολογικού έτους για κάθε εταίρο/μέτοχο (φυσικά πρόσωπα) ξεχωριστά ή υπεύθυνη δήλωση του εταίρου/μετόχου σε περίπτωση που δεν υποχρεούται σε υποβολή Ε1.

Πολεοδομικά

1. Βεβαίωση Χρήσης Γης
Βεβαίωση χρήσης γης για τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης.

2. Οικοδομική Άδεια
Σε περιπτώσεις που απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας:

 • εγκεκριμένη οικοδομική άδεια σε ισχύ, ή αίτηση έκδοσης αυτής, συνοδευόμενη από προέγκριση οικοδομικής άδειας ή
  βεβαίωση όρων δόμησης ή
 • προέγκριση οικοδομικής άδειας ή
 • βεβαίωση όρων δόμησης ή κατ’ ελάχιστον κατατεθειμένη αίτηση προέγκρισης οικοδομικής άδειας ή βεβαίωσης όρων δόμησης.

Στην περίπτωση που στο επενδυτικό σχέδιο προβλέπονται δαπάνες για κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις, για τις οποίες δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας:

 • Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου, όπου θα βεβαιώνεται ότι δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας με σχετική αναλυτική αιτιολόγηση.

Ιδιοκτησιακό

Στοιχεία των δικαιωμάτων χρήσης (κυριότητα, επικαρπία, μίσθωση, παραχώρηση) που κατέχουν επί του ακινήτου όπου θα υλοποιηθεί το επενδυτικό σχέδιο.
Ειδικότερα:

 • Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο υλοποιηθεί σε ιδιόκτητο χώρο απαιτείται αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας και μεταγραφή αυτού στο Υποθηκοφυλακείο/Κτηματολόγιο.
 • Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο υλοποιηθεί σε μη ιδιόκτητο χώρο τότε πρέπει να προσκομιστεί μισθωτήριο συμβόλαιο ή παραχωρητήριο χρήσης ακινήτου υποβεβλημένο στον δικτυακό τόπο www.gsis.gr. Το μισθωτήριο συμβόλαιο ή παραχωρητήριο χρήσης ακινήτου θα συνοδεύεται από την απόδειξη υποβολής και αποδοχής από τους δύο συμβαλλόμενους. Επισημαίνεται ότι και για τις τροποποιήσεις μισθωτηρίων συμβολαίων ή παραχωρητηρίων απαιτείται ηλεκτρονική υποβολή στον δικτυακό τόπο www.gsis.gr.

Η παραχώρηση χρήσης ή η μίσθωση ή η νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου πρέπει να καλύπτει χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) ετών. Η περίοδος της εξαετίας υπολογίζεται από την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης. Ειδικά για ανέγερση κτιρίου, το μισθωτήριο πρέπει να είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη από την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης.

Ιδία Συμμετοχή

Οι Τρόποι κάλυψης της Ιδίας Συμμετοχής είναι οι κατώθι:

 • Κάλυψη Ιδίας Συμμετοχής με Υπόλοιπα Τραπεζικών Λογαριασμών
 • Κάλυψη Ιδίας Συμμετοχής με Δάνειο
 • Κάλυψη Ιδίας Συμμετοχής με Χρήση Κερδών εις Νέον Νομικού που μετέχει στο εταιρικό σχήμα
 • Κάλυψη Ιδίας Συμμετοχής (Έχει ήδη Πραγματοποιηθεί)

Παρακαλούμε ανατρέξτε στην Αναλυτική Πρόσκληση για την εξειδίκευση των δικαιολογητικών.

Υπεύθυνες Δηλώσεις

1. Υ.Δ. Παραρτήματος V Υπόδειγμα Α
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας με τον γνήσιο της υπογραφής ή ψηφιακή υπογραφή ή από gov.gr σύμφωνα με το υπόδειγμα Α στο Παράρτημα V.

2. Υ.Δ. Παραρτήματος V Υπόδειγμα Β
Υπεύθυνη Δήλωση από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας που αφορά στην πλήρωση της ιδιότητας ΜΜΕ σύμφωνα με το υπόδειγμα Β στο Παράρτημα V.

3. Υ.Δ. Παραρτήματος V Υπόδειγμα Γ (Ληφθέντων Επιδοτήσεων)
Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 των επιχορηγήσεων που έχουν λάβει κατά το παρελθόν οι συνδεδεμένες και συνεργαζόμενες με τον φορέα της επένδυσης επιχειρήσεις σύμφωνα με το υπόδειγμα Γ στο Παράρτημα V.

Συνδεδεμένες/Συνεργαζόμενες

1. Στοιχεία Μητρώου ΑΑΔΕ
Πρόσφατο έντυπο «Στοιχεία μητρώου» επιχείρησης από ΑΑΔΕ, με αναγραφή των ΚΑΔ.
2. Εταιρική Μετοχική Σύνθεση
Απαιτούμενα δικαιολογητικά σχετικά με την εταιρική/μετοχική σύνθεση, νόμιμη εκπροσώπηση και διαχείριση ανάλογα με τη νομική μορφή της επιχείρησης.
3. Έντυπο Ε3
Με αριθμό δήλωσης (ηλεκτρονική υποβολή), για τις δύο τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
4. Ισολογισμοί – Αποτελέσματα χρήσης
Για επιχειρήσεις με τήρηση διπλογραφικών βιβλίων, για τις δύο τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
5. Στοιχεία Προσωπικού
Αφορά σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εκτός Ελλάδος, για τις δύο τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
6. Αποδεικτικό Υποβολής δήλωσης Αποδοχών & Συντάξεων
Αποδεικτικό Υποβολής δήλωσης Αποδοχών & Συντάξεων μαζί με συγκεντρωτική Κατάσταση τέλους έτους στην οποία θα αποτυπώνεται αναλυτικά ο κάθε εργαζόμενος με τον αριθμό των ημερών που απασχολήθηκε (Συνδεδεμένων – Συνεργαζόμενων Επιχειρήσεων).

Άλλα / Λοιπά

Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης της επαγγελματικής εμπειρίας των τριών (3) μεγαλύτερων σε ποσοστό συμμετοχής εταίρων / μετόχων της επιχείρησης και της συνάφειας αυτής με την οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης:

– Ένσημα ή βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα

– Σε περίπτωση συμμετοχής νομικών προσώπων στην εταιρική/μετοχική σύνθεση της επιχείρησης, να υποβληθούν προσωποποιημένη πληροφόρηση από το gsis.gr και τα αντίστοιχα έντυπα Ε3

Τα παραπάνω στοιχεία είναι υποχρεωτικά.

 

– Επιπλέον μπορεί να προσκομισθεί οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει την δηλωθείσα επαγγελματική εμπειρία (όπως βεβαιώσεις των τυχόν εργοδοτών για το χρονικό διάστημα και την ειδικότητα της απασχόλησης με το γνήσιο της υπογραφής ή ψηφιακή υπογραφή ή από gov.gr).

– Αποδεικτικό μεταδευτεροβάθμιου / τριτοβάθμιου τίτλου σπουδών σχετικού με τον τομέα δραστηριότητας της επένδυσης των τριών (3) μεγαλύτερων σε ποσοστό συμμετοχής εταίρων / μετόχων της επιχείρησης:

 • Για τους αποφοίτους μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ. Ι.Ε.Κ.) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης και βεβαίωση του Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π.ΕΠ από την οποία να προκύπτει ότι κατέστησαν διπλωματούχοι ή ότι άλλο

απαιτείται βάσει της ισχύουσας κάθε φορά νομοθεσίας.

 • Για τους αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Πτυχίο σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ή ισότιμης προς αυτή, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένη από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)

Σε περίπτωση συμμετοχής νομικών προσώπων στην εταιρική/μετοχική σύνθεση της επιχείρησης, αντίστοιχο αποδεικτικό τίτλου σπουδών είτε ενός από τα μέλη του Δ.Σ είτε του εταίρου/μετόχου με το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής. Στην περίπτωση που πρόκειται για μέλος ΔΣ να υποβληθεί και η σχετική Απόφαση ορισμού του ΔΣ.

Υπό Σύσταση

Ιδία Συμμετοχή

Οι Τρόποι κάλυψης της Ιδίας Συμμετοχής είναι οι κάτωθι: Κάλυψη Ιδίας Συμμετοχής με Υπόλοιπα Τραπεζικών Λογαριασμών, Κάλυψη Ιδίας Συμμετοχής με Δάνειο, Κάλυψη Ιδίας Συμμετοχής με Χρήση Κερδών εις Νέον Νομικού που μετέχει στο εταιρικό σχήμα, Κάλυψη Ιδίας Συμμετοχής (Έχει ήδη Πραγματοποιηθεί). Παρακαλούμε ανατρέξτε στην Αναλυτική Πρόσκληση για την εξειδίκευση των δικαιολογητικών.

Νομιμοποιητικά

Σε περίπτωση που στην εταιρική/μετοχική σύνθεση θα συμμετέχει νομικό πρόσωπο ή/και φυσικό πρόσωπο που διατηρεί ατομική επιχείρηση, θα πρέπει να προσκομίζονται:

Α) Τα δικαιολογητικά νόμιμης υπόστασης αυτού:

Για A.E.: Ισχύον κωδικοποιημένο καταστατικό (Νομαρχία ή Γ.Ε.ΜΗ. ανάλογα με τη χρονική περίοδο), συγκρότηση ΔΣ και ορισμός νόμιμου εκπροσώπου (ΦΕΚ ή Γ.Ε.ΜΗ. ανάλογα με τη χρονική περίοδο), Απόφαση Γενικής Συνέλευσης ή μετοχολόγιο από τα οποία να προκύπτει η ισχύουσα μετοχική σύνθεση.

Για Ε.Π.Ε: Ισχύον κωδικοποιημένο καταστατικό (Πρωτοδικείο ή Γ.Ε.ΜΗ. ανάλογα με τη χρονική περίοδο), πράξη εκπροσώπησης (ΦΕΚ ή Γ.Ε.ΜΗ. ανάλογα με τη χρονική περίοδο) σε περίπτωση που η εκπροσώπηση δεν προκύπτει από το ανωτέρω καταστατικό.

Για Ο.Ε., Ε.Ε., ΙΚΕ: Πλέον πρόσφατο καταστατικό επικυρωμένο από την αρμόδια Υπηρεσία (Πρωτοδικείο ή ΓΕΜΗ), στο οποίο θα αποτυπώνεται η Διαχείριση – Εκπροσώπηση.

Σημειώνεται ότι στα ανωτέρω αντίγραφα που θα υποβληθούν θα πρέπει να είναι εμφανή τα στοιχεία κατάθεσης – σφραγίδα νομαρχίας ή ηλεκτρονική σήμανση από ΓΕΜΗ.

Για Κοινωνικές Επιχειρήσεις του Ν. 4430/2016 όπως ισχύει:

 • Πιστοποιητικό εγγραφής στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης).
 • Αρχικά υποβληθέν καταστατικό και η τελευταία τροποποίηση αυτού (αν υπάρχει).

Για Συνεταιριστικές επιχειρήσεις, Δικηγορικές Εταιρίες του άρθρου 49 επ. του Ν. 4194/2013, Συμβολαιογραφικές Εταιρείες του Π.Δ. 284/1993: Τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης που προβλέπονται με βάση το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Για Ατομικές Επιχειρήσεις: Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος καθώς και όλες τις τυχόν μεταβολές εργασιών (πρόσφατη εκτύπωση από το www.gsis.gr).

Β) Πρόσφατο έντυπο «Στοιχεία μητρώου» επιχείρησης από ΑΑΔΕ, με αναγραφή των ΚΑΔ.

Οικονομικά

Έντυπο Ε1 με αριθμό δήλωσης (ηλεκτρονική υποβολή) του πλέον πρόσφατου φορολογικού έτους για κάθε εταίρο/μέτοχο (φυσικά πρόσωπα) ξεχωριστά ή υπεύθυνη δήλωση του εταίρου/μετόχου σε περίπτωση που δεν υποχρεούται σε υποβολή Ε1.

Πολεοδομικά

1. Βεβαίωση Χρήσης Γης
Βεβαίωση χρήσης γης για τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης.

2. Οικοδομική Άδεια
Σε περιπτώσεις που απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας:
• εγκεκριμένη οικοδομική άδεια σε ισχύ, ή αίτηση έκδοσης αυτής, συνοδευόμενη από προέγκριση.

Ιδιοκτησιακό

Στοιχεία των δικαιωμάτων χρήσης (κυριότητα, επικαρπία, μίσθωση, παραχώρηση) που κατέχουν επί του ακινήτου όπου θα υλοποιηθεί το επενδυτικό σχέδιο.
Ειδικότερα:

 • Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο υλοποιηθεί σε ιδιόκτητο χώρο απαιτείται αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας και μεταγραφή αυτού στο Υποθηκοφυλακείο/Κτηματολόγιο.
 • Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο υλοποιηθεί σε μη ιδιόκτητο χώρο τότε πρέπει να προσκομιστεί μισθωτήριο συμβόλαιο ή παραχωρητήριο χρήσης ακινήτου υποβεβλημένο στον δικτυακό τόπο www.gsis.gr. Το μισθωτήριο συμβόλαιο ή παραχωρητήριο χρήσης ακινήτου θα συνοδεύεται από την απόδειξη υποβολής και αποδοχής από τους δύο συμβαλλόμενους. Επισημαίνεται ότι και για τις τροποποιήσεις μισθωτηρίων συμβολαίων ή παραχωρητηρίων απαιτείται ηλεκτρονική υποβολή στον δικτυακό τόπο www.gsis.gr.

Η παραχώρηση χρήσης ή η μίσθωση ή η νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου πρέπει να καλύπτει χρονικό διάστημα τουλάχιστον 6 ετών. Η περίοδος της εξαετίας υπολογίζεται από την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης. Ειδικά για ανέγερση κτιρίου, το μισθωτήριο πρέπει να είναι τουλάχιστον 12 έτη από την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης.

Ιδία Συμμετοχή

Οι Τρόποι κάλυψης της Ιδίας Συμμετοχής είναι οι κατώθι:

 • Κάλυψη Ιδίας Συμμετοχής με Υπόλοιπα Τραπεζικών Λογαριασμών
 • Κάλυψη Ιδίας Συμμετοχής με Δάνειο
 • Κάλυψη Ιδίας Συμμετοχής με Χρήση Κερδών εις Νέον Νομικού που μετέχει στο εταιρικό σχήμα

Παρακαλούμε ανατρέξτε στην Αναλυτική Πρόσκληση για την εξειδίκευση των δικαιολογητικών.

Υπεύθυνες Δηλώσεις

1. Υ.Δ. Υπό Σύστασης Επιχείρησης
Υπεύθυνη Δήλωση από κάθε εταίρο/μέτοχο της υπό ίδρυση επιχείρησης για τον ορισμό του/των εκπροσώπων της υπό ίδρυση επιχείρησης αναφορικά με την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και των απαιτούμενων στοιχείων/δικαιολογητικών στο ΟΠΣΚΕ. Στην περίπτωση συμμετοχής νομικού προσώπου ως εταίρου/μετόχου, η Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού.

2. Υ.Δ. Παραρτήματος V Υπόδειγμα Α
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας με το γνήσιο της υπογραφής ή ψηφιακή υπογραφή ή από gov.gr σύμφωνα με το υπόδειγμα Α στο Παράρτημα V.

3. Υ.Δ. Παραρτήματος V Υπόδειγμα Β
Υπεύθυνη Δήλωση από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας που αφορά στην πλήρωση της ιδιότητας ΜΜΕ σύμφωνα με το υπόδειγμα Β στο Παράρτημα V.

4. Υ.Δ. Παραρτήματος V Υπόδειγμα Γ (Ληφθέντων Επιδοτήσεων)
Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 των επιχορηγήσεων που έχουν λάβει κατά το παρελθόν οι συνδεδεμένες και συνεργαζόμενες με τον φορέα της επένδυσης επιχειρήσεις σύμφωνα με το υπόδειγμα Γ στο Παράρτημα V.

Συνδεδεμένες / Συνεργαζόμενες

1. Στοιχεία Μητρώου ΑΑΔΕ
Πρόσφατο έντυπο «Στοιχεία μητρώου» επιχείρησης από ΑΑΔΕ, με αναγραφή των ΚΑΔ.
2. Εταιρική Μετοχική Σύνθεση
Απαιτούμενα δικαιολογητικά σχετικά με την εταιρική/μετοχική σύνθεση, νόμιμη εκπροσώπηση και διαχείριση ανάλογα με τη νομική μορφή της επιχείρησης.
3. Έντυπο Ε3
Με αριθμό δήλωσης (ηλεκτρονική υποβολή), για τις δύο τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
4. Ισολογισμοί – Αποτελέσματα χρήσης
Για επιχειρήσεις με τήρηση διπλογραφικών βιβλίων, για τις δύο τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
5. Στοιχεία Προσωπικού
Αφορά σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εκτός Ελλάδος, για τις δύο τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
6. Αποδεικτικό Υποβολής δήλωσης Αποδοχών & Συντάξεων
Αποδεικτικό Υποβολής δήλωσης Αποδοχών & Συντάξεων μαζί με συγκεντρωτική Κατάσταση τέλους έτους στην οποία θα αποτυπώνεται αναλυτικά ο κάθε εργαζόμενος με τον αριθμό των ημερών που απασχολήθηκε (Συνδεδεμένων – Συνεργαζόμενων Επιχειρήσεων).

image_pdf