Ψηφιακές Συναλλαγές (Πρόγραμμα ΙΙΙ)

"

Στόχος Δράσης

Σκοπός του Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ» είναι η υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων που υποστηρίζουν τις διαδικασίες τιμολόγησης, έκδοσης διακίνησης φορολογικών παραστατικών και διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της παραγωγικότητας των ΜΜΕ, την αύξηση της ασφάλειας των συναλλαγών, καθώς και στην ενίσχυση της φορολογικής τους συμμόρφωσης.

Μετάβαση στην ιστοσελίδα των εντύπων του προγράμματος

l

Κατάσταση

Στάδιο Υλοποίησης

{Ολοκλήρωση της υποβολής Αιτήσεων 19.03.2024)

Συγκριτική αξιολόγηση και κατάταξη των επιλέξιμων προτάσεων, επί τη βάσει κριτηρίων και πολλαπλασιαστών
ανά Κατηγορία Ενέργειας του Προγράμματος.

Υλοποίηση και Υποβολή Αιτήσεων Χρηματοδότησης έως 12 Μαρτίου 2024.

Προϋπολογισμός

137.400.000,00€

Ημερομηνία έναρξης Επιλεξιμότητας Δαπανών

Η ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης ανά κατηγορία αίτησης.

Ένταση Ενίσχυσης

90% –  100%

Καθεστώς Ενίσχυσης

De Minimis

Ο κανόνας De Μinimis ορίζει ότι οι συνολικές ενισχύσεις που μπορεί να λάβει μια επιχείρηση σε μια τριετία δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ανώτατο όριο των 300.000€.

Επιλέξιμες Νομικές Μορφές

ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΕΕ, ΟΕ, Ατομική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός, ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

30.06.2024 & 30.07.2024

Πραγματοποίηση αγορών προϊόντων και υπηρεσιών που εντάσσονται στην Κατηγορία Ενέργειας ένα (1), 30 Ιουνίου 2024.
Μεταβατικής περιόδου (cooling off period) για την οποία επιτρέπονται ορισμένες μόνο (κατ’ εξαίρεση) περιπτώσεις εξαργύρωσης vouchers, ορίζεται η Τρίτη 30 Ιουλίου 2024.
Πληρωμών: 30 Αυγούστου 2024.

Βασικές Προϋποθέσεις

01

Έχουν συσταθεί πριν την 1η Ιανουαρίου 2022 ή πριν από την 1η Ιανουαρίου 2023 για αιτήσεις μετά την 11η Νοεμβρίου 2013.

02

Είναι Μικρομεσαίες

03

Δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

Προϋποθέσεις – Αναλυτικά

 • Δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.
 • Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης  συμμετοχής στο Πρόγραμμα.
 • Έχουν ιδρυθεί/συσταθεί πριν την  01.01.2022. Ειδικά για αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την 11η/01/2024, θα πρέπει να έχουν ιδρυθεί/συσταθεί πριν την 01.01.2023.
 • Δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμη δραστηριότητα.
  • Ως επιλέξιμη δραστηριότητα για τους σκοπούς του Προγράμματος νοείται κάθε οικονομική δραστηριότητα που ασκείται στην ελεύθερη αγορά, εκτός εκείνων που αποτυπώνονται ως μη επιλέξιμες προς ενίσχυση στο πλαίσιο των ενισχύσεων de minimis, βάσει των ακόλουθων Κανονισμών:
   • για τις μεν αιτήσεις που έχουν υποβληθεί έως και την 10η/01/2024, o Κανονισμός 1407/2013,
   • για τις δε αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την 11η/01/2024, ο Κανονισμός 2831/2023 που αντικαθιστά τον προηγούμενο μετά τη λήξη του.
  • Επιπλέον, στο πλαίσιο του Προγράμματος εξαιρούνται:
   • Δραστηριότητες μη εμπορικού χαρακτήρα, όπως δραστηριότητες δημόσιας διοίκησης και υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης, δραστηριότητες οργανώσεων, δραστηριότητες νοικοκυριών, καθώς και δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών.
   • Δραστηριότητες που συνδέονται με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C 58/01).
   • Αναφορικά με τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί έως και την 10η/01/2024:
    • Κατά την περίοδο 01.01.2021 – 31.12.2021 παρείχαν απασχόληση με όρους εξαρτημένης εργασίας, η οποία εκφραζόμενη σε όρους Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) αθροίζει από 0 έως 250,00 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας.
    • Σε περίπτωση επιχειρήσεων που έχουν συσταθεί μεταξύ 01.01.2021 – 31.12.2021, για τον υπολογισμό των ΕΜΕ θα πραγματοποιηθεί αναγωγή σε 12μηνη διάρκεια από το Πρόγραμμα.
    • Αναφορικά με τις αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την 11η/01/2024:
     • Κατά την περίοδο 01.01.2022 – 31.12.2022 παρείχαν απασχόληση με όρους εξαρτημένης εργασίας η οποία εκφραζόμενη σε όρους Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) αθροίζει από 0 έως 250,00 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας.
     • Σε περίπτωση επιχειρήσεων που έχουν συσταθεί μεταξύ 01.01.2022 – 31.12.2022, για τον υπολογισμό των ΕΜΕ θα πραγματοποιηθεί αναγωγή σε 12μηνη διάρκεια από το Πρόγραμμα.
     • Λειτουργούν νόμιμα και συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
     • Συνιστούν νομική οντότητα (π.χ. Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση, και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.
     • Δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
     • Δεν εκκρεμεί εις βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης κρατικής ενίσχυσης.
     • Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017), βάσει του οποίου: οι δυνητικοί δικαιούχοι αποκλείονται από την ένταξη σε πρόγραμμα ή την υπαγωγή σε καθεστώτα ενίσχυσης, που χρηματοδοτούνται από ενωσιακούς ή εθνικούς πόρους, εάν έχουν επιβληθεί σε βάρος τους, μέσα σε χρονικό διάστημα 2 ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής, πράξεις επιβολής προστίμου.

     Επιλέξιμες Δαπάνες

     Προμήθεια νέου ή αντικατάσταση υφιστάμενου EFT/POS

     • Ανώτατο Όριο: 2 ανά επιχείρηση
     • Ονομαστική Αξία Voucher (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης): 150,00€
     • Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη: 150,00€
     • Ένταση ενίσχυσης: 100%

     Προμήθεια Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου και εν γένει υποστήριξη της έκδοσης και διακίνησης παραστατικών εν κινήσει

     • Ανώτατο Όριο: Έως τον αριθμό των καταχωρημένων επαγγελματικών οχημάτων της επιχείρησης.
     • Ονομαστική Αξία Voucher (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης): Αριθμός Οχημάτων €1.250,00
     • Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη: Αριθμός Οχημάτων €1.125,00 Ένταση ενίσχυσης: 90%

     Πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης & λογισμικών τιμολόγησης

     • Ανώτατο Όριο: Έως τον αριθμό των καταχωρημένων επαγγελματικών οχημάτων της επιχείρησης.
     • Ονομαστική Αξία Voucher (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης): 300,00€
     • Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη: 300,00€
     • Ένταση ενίσχυσης: 100%

     Αναβάθμιση ΦΤΜ & ΑΔΗΜΕ για διασύνδεση με EFT/POS

     • Ανώτατο Όριο: Έως τον αριθμό των ήδη δηλωμένων ΦΗΜ.
     • Ονομαστική Αξία Voucher (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης): Αριθμός δηλωμένων ΦΗΜ *€112,50
     • Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη: Αριθμός δηλωμένων ΦΗΜ *€112,50
     • Ένταση ενίσχυσης: 90%

     Αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ, εκτός των επιχειρήσεων εστίασης

     • Ανώτατο Όριο: Έως τον αριθμό των ήδη δηλωμένων ΕΑΦΔΣΣ.
     • Ονομαστική Αξία Voucher (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης): Αριθμός δηλωμένων ΕΑΦΔΣΣ επιχειρήσεων εκτός εστίασης προς αντικατάσταση * €380,00
     • Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη: Αριθμός δηλωμένων ΕΑΦΔΣΣ επιχειρήσεων εκτός εστίασης προς αντικατάσταση * €380,00
     • Ένταση ενίσχυσης: 100%

     Αντικατάσταση ΦΗΜ (ΦΤΜ ή ΑΔΗΜΕ ή ΕΑΦΔΣΣ) επιχειρήσεων εστίασης.

     • Ανώτατο Όριο: Έως τον αριθμό των ήδη δηλωμένων ΦΤΜ, ΑΔΗΜΕ και ΕΑΦΔΣΣ.
     • Ονομαστική Αξία Voucher (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης): Αριθμός δηλωμένων ΦΤΜ, ΑΔΗΜΕ και ΕΑΦΔΣΣ επιχειρήσεων εστίασης προς αντικατάσταση * €380,00
     • Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη: Αριθμός δηλωμένων ΦΤΜ, ΑΔΗΜΕ και ΕΑΦΔΣΣ επιχειρήσεων εστίασης προς αντικατάσταση * €380,00
     • Ένταση ενίσχυσης: 100%

     Δικαιολογητικά
     ανά νομική μορφή εταιρείας

     Δεν απαιτείται υποβολή δικαιολογητικών. Οι προϋποθέσεις ένταξης στη δράση ελέγχονται απευθείας μέσω διασύνδεσης με την ΑΑΔΕ κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

     Επισημάνσεις

     • Κάθε επιχείρηση, εφόσον πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας, μπορεί να λάβει επιχορήγηση για πάνω από μία κατηγορίες ενέργειας. Η κατάταξη με βάση τα παραπάνω κριτήρια γίνεται χωριστά για κάθε κατηγορία, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τους ακόλουθους περιορισμούς:
      • Είναι δυνατή η ενίσχυση μόνο μίας αίτησης σε κάθε κατηγορία.
      • Είναι δυνατός ο συνδυασμός ενισχύσεων στις κατηγορίες 1η, διαζευκτικά δεύτερη 2η ή 3η,4η, 5η, 6η.
      • Επιπλέον των ανωτέρω και ειδικά για τις αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την 11η.01.2024, δεν είναι δυνατός ο συνδυασμός ενισχύσεων στις κατηγορίες τρίτη 3η και τέταρτη 4η, μαζί, τρίτη 3η και 5η μαζί, 3η και 6η μαζί, 5η και έκτη 6η μαζί. Ο περιορισμός ισχύει ακόμα και αν η μία αίτηση από τις 2 κατηγορίες είχε υποβληθεί πριν την 11η.01.2024 και μόνο η δεύτερη μετά από το χρονικό αυτό ορόσημο.
      • Τα δεδομένα απασχόλησης και κύκλου εργασιών θα αντλούνται από το ίδιο έτος αναφοράς. Ειδικότερα:
       • Αναφορικά με τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί έως και την 10η/01/2024:
        εφόσον κατά την ημερομηνία υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης μία επιχείρηση έχει κλείσει τη διαχειριστική χρήση του 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021) και έχει υποβάλει τη σχετική φορολογική της δήλωση, τότε τα δεδομένα απασχόλησης και κύκλου εργασιών που θα αξιοποιηθούν θα αφορούν τη συγκεκριμένη χρήση. Σε αντίθετη περίπτωση, θα αξιοποιηθούν τα στοιχεία της αμέσως προηγούμενης κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης του 2020 (περίοδος αναφοράς 01.01.2020 – 31.12.2020).
       • Αναφορικά με τις αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την 11η/01/2024:
        εφόσον κατά την ημερομηνία υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης μία επιχείρηση έχει κλείσει τη διαχειριστική χρήση του 2022 (01.01.2022-31.12.2022) και έχει υποβάλει τη σχετική φορολογική της δήλωση, τότε τα δεδομένα απασχόλησης και κύκλου εργασιών που θα αξιοποιηθούν θα αφορούν τη συγκεκριμένη χρήση. Σε αντίθετη περίπτωση, θα αξιοποιηθούν τα στοιχεία της αμέσως προηγούμενης κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης του 2021 (περίοδος αναφοράς 01.01.2021-31.12.2021).
      • Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων των οποίων η χρήση λήγει σε διαφορετική ημερομηνία της 31.12 εκάστου έτους, εφαρμόζονται αναλογικά τα αναφερόμενα στην αμέσως ανωτέρω επισήμανση, όπου είναι εφικτό (αξιοποίηση δεδομένων προσωπικού και κύκλου εργασιών για περίοδο αναφοράς που αντιστοιχεί στην τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση).
      • Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων, των οποίων η τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση δεν είναι πλήρους 12μηνης διάρκειας (π.χ. νέες επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί εντός του έτους αναφοράς της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης), θα πραγματοποιείται αναγωγή σε 12μηνη διάρκεια.
      • Η κατάταξη πραγματοποιείται ανά κατηγορία ενέργειας, σε επίπεδο 3ου δεκαδικού ψηφίου.
      • Στο πλαίσιο του Προγράμματος χρηματοδοτούνται οι επιλέξιμες επιχειρήσεις, βάσει της βαθμολογικής τους κατάταξης, έως του ορίου του διαθέσιμου προϋπολογισμού (Δημόσιας Δαπάνης) του Προγράμματος.