Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ

Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Ανώνυμες Εταιρείες

"

Υφιστάμενες

Νομιμοποιητικά

 1. Καταστατικό
  Ισχύον (κωδικοποιημένο) Καταστατικό (Νομαρχία ή ΓΕΜΗ ανάλογα με τη χρονική περίοδο).
 2. Ορισμός Δ.Σ.
  Συγκρότηση ΔΣ (ΦΕΚ ή ΓΕΜΗ ανάλογα με τη χρονική περίοδο).
 3. Εκπροσώπηση / Ορισμός Νόμιμου Εκπροσώπου
  ΦΕΚ ή ΓΕΜΗ ανάλογα με τη χρονική περίοδο.
 4. Μετοχική Σύνθεση
  Απόφαση Γενικής Συνέλευσης ή Μετοχολόγιο από την οποία προκύπτει η ισχύουσα μετοχική σύνθεση.

Οικονομικά

 1. Ισολογισμοί – Αποτελέσματα χρήσης
  Οικονομικά στοιχεία για τις δύο τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 2. Υπόδειγμα (ΕΛΠ) Β.5 Ισολογισμός
  Οικονομικά στοιχεία για τις δύο τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης για πολύ μικρές οντότητες με υπογραφή του λογιστή ή του Νόμιμου Εκπροσώπου (για επιχειρήσεις με τήρηση απλογραφικών βιβλίων). Το δικαιολογητικό υποβάλλεται μόνο για τις επιχειρήσεις που έχουν την υποχρέωση σύνταξης του υποδείγματος.

Αδειοδότηση

 1. Άδεια Λειτουργίας
  Άδεια λειτουργίας σε ισχύ για τις ενισχυόμενες δραστηριότητες ή αίτηση για έκδοση/ανανέωση άδειας λειτουργίας ή βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας ή γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας ή έγγραφο απαλλαγής άδειας λειτουργίας.
  Σε περίπτωση που, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας, Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας με σχετική αναλυτική αιτιολόγηση.

Υπεύθυνες Δηλώσεις

 1. Υ.Δ. Παραρτήματος XIV
  Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου του Δικαιούχου, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος XIV.
 2. Υ.Δ. ΜμΕ (Παράρτημα V)
  Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου του Δικαιούχου σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος V (Υπεύθυνη Δήλωση για πλήρωση ιδιότητας ΜμΕ). Σε περίπτωση που η επιχείρηση είναι μέλος οργανωμένου ομοιόμορφου δικτύου διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών, η Υπεύθυνη Δήλωση ΜμΕ θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή. Εάν η Υπεύθυνη Δήλωση ΜμΕ είναι υπογεγραμμένη μόνο από τον Δικαιούχο, θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για το μέγεθος της επιχείρησης (παρέχοντας κατ’ ελάχιστον την πληροφορία για το ονοματεπώνυμο του υπογράφοντος Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή και της ελεγκτικής εταιρείας στην οποία ανήκει).
 3. Υ.Δ. De Minimis (Παράρτημα VII)
  Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου του Δικαιούχου σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος VII (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ DE MINIMIS).
 4. Υ.Δ. Κάλυψης Ιδίας Συμμετοχής (Παράρτημα XI)
  Υπεύθυνη Δήλωση του Νομίμου Εκπροσώπου για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής σύμφωνα με το Παράρτημα ΧΙ.
 5. Υ.Δ. Περί Προβληματικής Επιχείρησης
  Υπεύθυνη Δήλωση Λογιστή της επιχείρησης σχετικά με τη μη προβληματικότητα της επιχείρησης στην οποία θα βεβαιώνεται ότι η επιχείρηση σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Παράρτημα VII “Ορισμός Προβληματικών Επιχειρήσεων” καθώς και τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 παρ. 4.γ του καν. ΕΕ 651/2014 δεν είναι προβληματική.

Βαθμολογούμενα Κριτήρια

 1. Ερωτηματολόγιο Ψηφιακής Ωριμότητας
  Κάθε αιτούσα επιχείρηση πρέπει να πληροί ελάχιστη ψηφιακή ωριμότητα με κριτήριο το επίπεδο υφιστάμενων τεχνολογιών, εφαρμογών και εξοπλισμού που έχει σε λειτουργία. Η κατάταξη γίνεται με βάση τα κριτήρια του του ακόλουθου ερωτηματολογίου ψηφιακής ωριμότητας το οποίο περιλαμβάνεται και στο έντυπο υποβολής αίτησης χρηματοδότησης (Παράρτημα Ι) και στοχεύει στη διασύνδεση των επιχειρήσεων με κατάλληλες υπηρεσίες, εξοπλισμό και συστήματα που αναβαθμίζουν την ψηφιακή λειτουργία τους.
 2. Παραστατικά τιμολόγησης στοιχείων εξοπλισμού και λογισμικού
  Για την τεκμηρίωση των απαντήσεων του ερωτηματολογίου ψηφιακής κατάστασης που αφορούν στα στοιχεία, εξοπλισμού, λογισμικού και που έχουν συμπεριληφθεί σε αυτό.
 3. Εκτυπώσεις μητρώου παγίων στις οποίες εμφανίζονται τα συγκεκριμένα στοιχεία
  Για την τεκμηρίωση των απαντήσεων του ερωτηματολογίου ψηφιακής κατάστασης που αφορούν στα στοιχεία εξοπλισμού και λογισμικού και που έχουν συμπεριληφθεί σε αυτό.
 4. Serial numbers εξοπλισμού και άδειες χρήσης / βεβαιώσεις λογισμικού
  Για την τεκμηρίωση των απαντήσεων του ερωτηματολογίου ψηφιακής κατάστασης που αφορούν στα στοιχεία εξοπλισμού και λογισμικού και που έχουν συμπεριληφθεί σε αυτό.
 5. Φωτογραφίες/printscreen του εξοπλισμού/λογισμικού
  Για την τεκμηρίωση των απαντήσεων του ερωτηματολογίου ψηφιακής κατάστασης που αφορούν στα στοιχεία εξοπλισμού και λογισμικού και που έχουν συμπεριληφθεί σε αυτό.

Άλλα/Λοιπά

 1. Προσφορές
  Για οποιαδήποτε δαπάνη άνω των 50.000€ απαιτείται να υποβληθεί τουλάχιστον μία προσφορά.
 2. Σύμβαση Δικαιόχρησης
  Σύμβαση Δικαιόχρησης μεταξύ δικαιοδόχου και δικαιοπαρόχου, καθώς και οι εκτελεστικές συμβάσεις οι οποίες συνάπτονται δυνάμει της βασικής σύμβασης δικαιόχρησης. (βλέπε Παράρτημα XIIΙ: Εγκύκλιος της ΕΥΘΥ με θέμα: Δυνατότητα ενίσχυσης των επιχειρήσεων που λειτουργούν βάσει σύμβασης δικαιόχρησης (Franchise). (Α.Π. 13151/ΕΥΚΕ-ΧΕ 192/10.02.2023)

Συνδεδεμένες/Συνεργαζόμενες

 1. Εταιρική Μετοχική Σύνθεση
  Απαιτούμενα δικαιολογητικά σχετικά με την εταιρική/μετοχική σύνθεση, νόμιμη εκπροσώπηση και διαχείριση ανάλογα με τη νομική μορφή της επιχείρησης.
 2. Έντυπο Ε3
  Με αριθμό δήλωσης (ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης), για τις δύο τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 3. Ισολογισμοί – Αποτελέσματα χρήσης
  Για επιχειρήσεις με τήρηση διπλογραφικών βιβλίων, για τις δύο τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 4. Στοιχεία Προσωπικού
  Αφορά σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εκτός Ελλάδος, για τις δύο τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
image_pdf