Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Ατομικές Επιχειρήσεις

"

Υφιστάμενες

Νομιμοποιητικά

Τα απαιτούμενα στοιχεία θα ληφθούν μέσω της διαλειτουργικότητας του ΟΠΣΚΕ με την ΑΑΔΕ.

Οικονομικά

 1. Ισολογισμοί – Αποτελέσματα χρήσης
  Οικονομικά στοιχεία για τις δύο τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 2. Υπόδειγμα (ΕΛΠ) Β.5 Ισολογισμός
  Οικονομικά στοιχεία για τις δύο τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης για πολύ μικρές οντότητες με υπογραφή του λογιστή ή του Νόμιμου Εκπροσώπου (για επιχειρήσεις με τήρηση απλογραφικών βιβλίων). Το δικαιολογητικό υποβάλλεται μόνο για τις επιχειρήσεις που έχουν την υποχρέωση σύνταξης του υποδείγματος.

Αδειοδότηση

 1. Άδεια Λειτουργίας
  Άδεια λειτουργίας σε ισχύ για τις ενισχυόμενες δραστηριότητες ή αίτηση για έκδοση/ανανέωση άδειας λειτουργίας ή βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας ή γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας ή έγγραφο απαλλαγής άδειας λειτουργίας.
  Σε περίπτωση που, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας, Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας με σχετική αναλυτική αιτιολόγηση.

Υπεύθυνες Δηλώσεις

 1. Υ.Δ. Παραρτήματος VII
  Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου του Δικαιούχου, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος VIΙ.
 2. Υ.Δ. ΜμΕ (Παράρτημα IV)
  Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου του Δικαιούχου σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙV (Υπεύθυνη Δήλωση για πλήρωση ιδιότητας ΜμΕ). Σε περίπτωση που η επιχείρηση είναι μέλος οργανωμένου ομοιόμορφου δικτύου διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών, η Υπεύθυνη Δήλωση ΜμΕ θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή. Εάν η Υπεύθυνη Δήλωση ΜμΕ είναι υπογεγραμμένη μόνο από τον Δικαιούχο, θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για το μέγεθος της επιχείρησης (παρέχοντας κατ’ ελάχιστον την πληροφορία για το ονοματεπώνυμο του υπογράφοντος Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή και της ελεγκτικής εταιρείας στην οποία ανήκει).
 3. Υ.Δ. De Minimis (Παράρτημα V)
  Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου του Δικαιούχου σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος V (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ DE MINIMIS).

Άλλα/Λοιπά

 1. Προσφορές
  Για οποιαδήποτε δαπάνη άνω των 20.000€ απαιτείται να υποβληθεί τουλάχιστον μια προσφορά.
 2. Σύμβαση Δικαιόχρησης
  Σύμβαση Δικαιόχρησης μεταξύ δικαιοδόχου και δικαιοπαρόχου, καθώς και οι εκτελεστικές συμβάσεις οι οποίες συνάπτονται δυνάμει της βασικής σύμβασης δικαιόχρησης. (βλέπε Παράρτημα XIIΙ: Εγκύκλιος της ΕΥΘΥ με θέμα: Δυνατότητα ενίσχυσης των επιχειρήσεων που λειτουργούν βάσει σύμβασης δικαιόχρησης (Franchise). (Α.Π. 13151/ΕΥΚΕ-ΧΕ 192/10.02.2023)

Συνδεδεμένες/Συνεργαζόμενες

 1. Εταιρική Μετοχική Σύνθεση
  Απαιτούμενα δικαιολογητικά σχετικά με την εταιρική/μετοχική σύνθεση, νόμιμη εκπροσώπηση και διαχείριση ανάλογα με τη νομική μορφή της επιχείρησης.
 2. Έντυπο Ε3
  Με αριθμό δήλωσης (ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης), για τις δύο τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 3. Ισολογισμοί – Αποτελέσματα χρήσης
  Για επιχειρήσεις με τήρηση διπλογραφικών βιβλίων, για τις δύο τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 4. Στοιχεία Προσωπικού
  Αφορά σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εκτός Ελλάδος, για τις δύο τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
image_pdf