Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός | 3η Τροποποίηση της Αναλυτικής Πρόσκλησης
29.12.2023
"

Εκδόθηκε η Τρίτη (3η) Τροπόποίηση της Αναλυτικής Πρόσκλησης.

Ειδικότερα, στο Κεφ. 4 «Δικαιούχοι της Δράσης- Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής», στο σημείο 9 προστίθεται στις επιλέξιμες μορφές επιχειρήσεων η νομική μορφή «Ναυτική Εταιρεία του Ν. 959/1979».

Με βάση αυτή την προσθήκη, τροποποιούνται και τα:

  • Παράρτημα ΙΙ «Δικαιολογητικά Συμμετοχής που Επισυνάπτονται Ηλεκτρονικά»
  • Παράρτημα ΧΙΙ «Όροι & Τυπικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής»