Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός | 8η Έγκριση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης
29.12.2023
"

Εκδόθηκε η όγδοη (8η) Έγκριση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης αιτήσεων χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στη Δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», η οποία περιλαμβάνει τα αποτελέσματα αξιολόγησης για τις επόμενες -κατά σειρά υποβολής- πεντακόσια δώδεκα (512) αιτήσεις, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής τους στο ΟΠΣΚΕ.

Ειδικότερα, τριακόσιες εβδομήντα δύο (372) αιτήσεις χρηματοδότησης με επιχορηγούμενη ΔΔ 5.398.735,44€ εγκρίνονται και εκατόν σαράντα (140) αιτήσεις, συνολικού αιτούμενου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 3.863.631,66 € με αιτούμενη ΔΔ 1.977.465,74 € απορρίπτονται.