Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής | 1η Απόφαση Ένταξης μέσω ΟΠΣ
06.12.2023
"

Εκδόθηκε η Πρώτη (1η) Απόφαση Ένταξης μέσω ΟΠΣ αιτήσεων χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στη Δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ», συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 2.718.890,40 € στο/α Πρόγραμμα/τα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027».

Οι Πράξεις συγχρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας ορίζεται η 23/02/2023.

Η λήξη επιλεξιμότητας δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31/12/2027.

Τα στοιχεία του συνόλου των Πράξεων που εντάσσονται / τροποποιούνται ανά Πρόγραμμα περιλαμβάνονται στο Παράρτημα.