Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής | 4η Απόφαση Έγκριση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης
01.03.2024
"

Δημοσιεύθηκε η τέταρτη (4η) Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης αιτήσεων χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στη Δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ», η οποία περιλαμβάνει τα αποτελέσματα αξιολόγησης και προενταξιακού ελέγχου & ελέγχου σώρευσης για τις επόμενες, κατά σειρά υποβολής, σαράντα εννέα (49) αιτήσεις χρηματοδότησης, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής τους στο ΟΠΣΚΕ.

Ειδικότερα, είκοσι (20) αιτήσεις χρηματοδότησης με επιχορηγούμενη δημόσια δαπάνη 8.183.101,90€ εγκρίνονται και είκοσι εννέα (29) αιτήσεις συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 20.393.792,06€ με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 9.853.111,02€ απορρίπτονται.

Με την παρούσα, τα συνολικά εγκεκριμένα έργα στη Δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ» ανέρχονται σε τριάντα επτά (37) με συνολική δημόσια δαπάνη 15.873.656,23€ και το σύνολο των αιτήσεων για τις οποίες έχουν εκδοθεί αποτελέσματα αξιολόγησης ανέρχονται σε εκατόν μία (101) αιτήσεις χρηματοδότησης συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 80.299.349,33€ με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 38.265.247,68€.