Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός | 8η Έγκριση Απόφασης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης #3
15.03.2024
"

Δημοσιεύθηκε η 8η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης αιτήσεων χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στη Δράση «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», η οποία περιλαμβάνει τα αποτελέσματα αξιολόγησης για τις επόμενες -κατά σειρά υποβολής- είκοσι τρεις (23) αιτήσεις, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής τους στο ΟΠΣΚΕ.

Ειδικότερα, δεκαέξι (16) αιτήσεις χρηματοδότησης με επιχορηγούμενη ΔΔ 2.517.051,74 € εγκρίνονται και επτά (7) αιτήσεις, συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 1.549.286,32 € με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 757.393,16 € απορρίπτονται.

Με την παρούσα, τα συνολικά εγκεκριμένα έργα στη Δράση ανέρχονται σε ογδόντα πέντε (85) με συνολική επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη 13.377.269,12 € € και το σύνολο των αιτήσεων για τις οποίες έχουν εκδοθεί αποτελέσματα Αξιολόγησης στη Δράση «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός

ΜμΕ» ανέρχονται σε εκατόν εβδομήντα οκτώ (178) αιτήσεις χρηματοδότησης συνολικής αιτούμενης Δημόσιας Δαπάνης 29.133.468,73 € και συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 62.737.360,85 €.