Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός | 11η Έγκριση Απόφασης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης
15.03.2024
"

Δημοσιεύθηκε η 11η Έγκριση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης αιτήσεων χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στη Δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», η οποία περιλαμβάνει τα αποτελέσματα αξιολόγησης για τις επόμενες – κατά σειρά υποβολής- τριάντα (30) αιτήσεις, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής τους στο ΟΠΣΚΕ.

Ειδικότερα, είκοσι τέσσερις (24) αιτήσεις χρηματοδότησης με επιχορηγούμενη ΔΔ 349.659,00 € εγκρίνονται και έξι (6) αιτήσεις, συνολικού αιτούμενου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 163.151,07 € με αιτούμενη ΔΔ 83.980,02 € απορρίπτονται.

Με την παρούσα, τα συνολικά εγκεκριμένα έργα στη Δράση ανέρχονται σε χίλια εξακόσια σαράντα πέντε (1.645) με συνολική επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη 23.708.647,34 € και το σύνολο των αιτήσεων για τις οποίες έχουν εκδοθεί αποτελέσματα Αξιολόγησης στη Δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» ανέρχονται στις 2.243 αιτήσεις χρηματοδότησης αιτούμενης Δημόσιας Δαπάνης 32.854.593,87€ και συνολικού αιτούμενου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 63.581.339,57€.