Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός | 12η Έγκριση Απόφασης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης
15.04.2024
"

Δημοσιεύθηκε η 12η Έγκριση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης αιτήσεων χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στη Δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», η οποία περιλαμβάνει τα αποτελέσματα αξιολόγησης για τις επόμενες – κατά σειρά υποβολής- ογδόντα πέντε (85) αιτήσεις, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής τους στο ΟΠΣΚΕ.

Ειδικότερα, εξήντα έξι (66) αιτήσεις χρηματοδότησης με επιχορηγούμενη ΔΔ 947.297,44€ εγκρίνονται και δέκα εννέα (19) αιτήσεις, συνολικού αιτούμενου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 515.134,77€ με αιτούμενη ΔΔ 267.588,50€ απορρίπτονται.

Με την παρούσα, τα συνολικά εγκεκριμένα έργα στη Δράση ανέρχονται σε χίλια επτακόσια ένδεκα (1.711) με συνολική επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη 24.655.944,78€ και το σύνολο των αιτήσεων για τις οποίες έχουν εκδοθεί αποτελέσματα Αξιολόγησης στη Δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» ανέρχονται στις 2.328 αιτήσεις χρηματοδότησης αιτούμενης Δημόσιας Δαπάνης 34.085.179,47€ και συνολικού αιτούμενου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 65.956.392,89€.