Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός | 5η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης
20.12.2023
"

Εκδόθηκε η πέμπτη (5η) Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης αιτήσεων χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στη Δράση «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», η οποία περιλαμβάνει τα αποτελέσματα αξιολόγησης για τις επόμενες -κατά σειρά υποβολής- τριάντα οκτώ (38) αιτήσεις, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής τους στο ΟΠΣΚΕ.

Ειδικότερα, δεκαπέντε (15) αιτήσεις χρηματοδότησης με επιχορηγούμενη ΔΔ 2.026.537,18 € εγκρίνονται και είκοσι τρεις (23) αιτήσεις, συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 8.105.201,46€, απορρίπτονται.