Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός | 7η Απόφαση Έγκριση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης
28.02.2024
"

Δημοσιεύθηκε η έβδομη (7η) Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης αιτήσεων χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στη Δράση «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», η οποία περιλαμβάνει τα αποτελέσματα αξιολόγησης για τις επόμενες -κατά σειρά υποβολής- δεκαπέντε (15) αιτήσεις, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής τους στο ΟΠΣΚΕ.

Ειδικότερα, έντεκα (11) αιτήσεις χρηματοδότησης με επιχορηγούμενη ΔΔ 1.775.307,39€ εγκρίνονται και τέσσερις (4) αιτήσεις, συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 1.114.517,40€ με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 541.748,70€ απορρίπτονται.

Με την παρούσα, τα συνολικά εγκεκριμένα έργα στη Δράση ανέρχονται σε εξήντα εννέα (69) με συνολική επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη 10.860.217,38 € και το σύνολο των αιτήσεων για τις οποίες έχουν εκδοθεί αποτελέσματα Αξιολόγησης στη Δράση «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» ανέρχονται σε εκατόν πενήντα πέντε (155) αιτήσεις χρηματοδότησης συνολικής αιτούμενης Δημόσιας Δαπάνης 25.742.698,93 € και συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 55.729.356,24€.