Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων ΜΜΕ
(Περιοχές Δίκαιης Μετάβασης)

"

Στόχος Δράσης

Η Δράση αφορά στην δημιουργία νέων και στην ενίσχυση νέο ιδρυθέντων επιχειρήσεων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις στις περιοχές αυτές που έχει τεθεί στόχος για μηδενισμό των καθαρών εκπομπών που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου έως το 2050. Στη Δράση μπορούν να υποβάλλουν πρόταση Υπό σύσταση & Νέες Υφιστάμενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις.

Κατεβάστε εδώ τα έντυπα της δράσης

l

Κατάσταση

Προκήρυξη

Προϋπολογισμός

20.000€
έως και
100.000€

Ημερομηνία έναρξης Επιλεξιμότητας Δαπανών

Η ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης

Ένταση Ενίσχυσης

70%

Καθεστώς Ενίσχυσης

De Minimis

Επιλέξιμες Νομικές Μορφές

Σύμφωνα με το Εταιρικό – Εμπορικό Δίκαιο

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

12 μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης

Βασικές Προϋποθέσεις

01

Υπό Σύσταση
Οι επιχειρήσεις που θα υποβάλλουν έναρξη εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μετά από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

02

 Νέες Υφιστάμενες
Οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών και διαθέτουν λιγότερες από (2) πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές, έως την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Προϋποθέσεις Αναλυτικά

 • Να έχουν την ιδιότητα της Πολύ Μικρής ή Μικρής ή Μεσαίας Επιχείρησης ή/και
 • Να είναι Φυσικά Πρόσωπα
 • Να δραστηριοποιούνται/δραστηριοποιηθούν στην ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά εντός των παρακάτω περιοχών:
  Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
  Δήμους Μεγαλόπολης, Οιχαλίας, Γορτυνίας, Τρίπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι ΒΑΣΙΚΕΣ κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι οι εξής:

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σε ένα επενδυτικό σχέδιο δύναται να περιλαμβάνονται οι κάτωθι δαπάνες:

Δαπάνες για κτίρια και περιβάλλοντα χώρο

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Κτιριακές παρεμβάσεις για την Προστασία του Περιβάλλοντος, την Εξοικονόμηση Ενέργειας & Ύδατος καθώς και Επεξεργασίας Αποβλήτων

 

Δαπάνες Εξοπλισμού & Μεταφορικών Μέσων

 • Εξοπλισμός για την προστασία του Περιβάλλοντος και την Εξοικονόμηση Ενέργειας
 • Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας
 • Ηλεκτρικά μεταφορικά μέσα
 • Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός
 • Συστήματα αυτοματισμού και ειδικά συστήματα πληροφορικής
 • Ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου
 • Λοιπός Εξοπλισμός επιχείρησης

Δαπάνες Λογισμικού

 • Κατασκευή ιστοσελίδας, e-shop, mobile εφαρμογών ως πάγια στοιχεία
 • Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού
 • Δαπάνες για παροχή υπηρεσιών
 • Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου
 • Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing» ή άλλο παρεμφερές αυτού
 • Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε.

Δαπάνες προσωπικού

Έμμεσες Δαπάνες (7% επί των λοιπών κατηγοριών)