Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση | 4η Τροποποίηση αναλυτικής πρόσκλησης
05.06.2024
"

Δημοσιεύθηκε η 4η Τροποποίηση της της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης «Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση» του Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 2021 – 2027.

Με βάση αυτή την τροποποίηση, υφίστανται αλλαγές στο κεφάλαιο 9.4 . «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ»