Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση | 3η Τροποποίηση αναλυτικής πρόσκλησης
14.05.2024
"

Δημοσιεύθηκε η 3η Τροποποίηση της της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης «Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση» του Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 2021 – 2027.

Η Τροποποίηση της Αναλυτικής Πρόσκλησης αφορά σε παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης, η οποία ορίζεται στις 23/07/2024 και ώρα 14:00