Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση | 2η Τροποποίηση αναλυτικής πρόσκλησης
22.03.2024
"

Δημοσιεύθηκε η 2η Τροποποίηση της της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης «Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση» του Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 2021 – 2027.

Με βάση αυτή την τροποποίηση, υφίστανται αλλαγές στα κεφάλαια :

4. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

5. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

6. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ / ΕΝΤΑΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Επίσης υφίσταται αλλαγή στον ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ σχετικά με τον ορισμό της ενιαίας επιχείρησης