Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση | 1η Τροποποίηση αναλυτικής πρόσκλησης
19.01.2024
"

Δημοσιεύθηκε η 1η Τροποποίηση της της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης «Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση» του Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 2021 – 2027.

Με βάση αυτή την τροποποίηση, υφίστανται αλλαγές στα κεφάλαια:

2. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

4. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

5. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

9 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΕΝΤΑΞΗΣ/ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ – ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Επίσης υφίσταται εναρμόνηση με τον Νέο Κανονισμό Καν. ΕΕ 2831/2023 (De Minimis) (OJ EL L 15.12.2023), όπως και τροποποίηση των σχετικών αναφορών