Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση
13.12.2023
"

Δημοσιεύθηκε η Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης «Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση».

Η Δράση αφορά σε υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις με στόχο την Επιχειρηματική ανάπτυξη και διεθνοποίησή τους, συμπεριλαμβανομένων παραγωγικών επενδύσεων, που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας.