Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων ΜΜΕ (Περιοχές Δίκαιης Μετάβασης) | 2η Τροποποίηση Αναλυτικής Πρόσκλησης
27.02.2024
"

Δημοσιεύθηκε η 1η Τροποποίηση της Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης «Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων σε περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης».

Η Τροποποίηση της Αναλυτικής Πρόσκλησης αφορά σε θέματα των Κεφαλαίων:
– 6.2 «ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ»
– 11 «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ»
– 11.1 «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ»
– 9.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Συνοπτικά:

– Επιλέξιμα είναι μόνο τα ηλεκτρικά οχήματα.
– Η δαπάνη χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού είναι μη επιλέξιμη.
– Μη επιλεξμη δαπάνη είναι η πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός που χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα.

Και των Παραρτημάτων:

– ΙΙΙ: «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ / ΕΝΤΑΞΗΣ»
– VIΙ: «ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ»
– IV «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΛΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ»