Ενίσχυση Νέων και Υπό Σύσταση Μεγάλων Επιχειρήσεων (Περιοχές Δίκαιης Μετάβασης) | 1η Τροποποίηση Αναλυτικής Πρόσκλησης
14.03.2024
"

Δημοσιεύθηκε η 1η Τροποποίηση της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης «Ενίσχυση επενδυτικών
σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων νέων και υπό σύσταση μεγάλων επιχειρήσεων που
υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ».

Η Τροποποίηση της Αναλυτικής Πρόσκλησης αφορά σε θέματα των Κεφαλαίων:
– 6.2 «ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ»
–  8. «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ»
– 10.2. «ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ»

Και του Παραρτήματος:

– ΙΙΙ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ / ΕΝΤΑΞΗΣ»