Ψηφιακές Συναλλαγές της Κοινωνίας της Πληροφορίας

Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Συνεταιρισμοί

"

Υφιστάμενες

Νομιμοποιητικά

Τα απαιτούμενα στοιχεία θα ληφθούν μέσω της διαλειτουργικότητας του ΟΠΣΚΕ με την ΑΑΔΕ.

Οικονομικά

Τα απαιτούμενα στοιχεία θα ληφθούν μέσω της διαλειτουργικότητας του ΟΠΣΚΕ με την ΑΑΔΕ.