Μετάβαση στην Καινοτομική, Εξωστρεφή και Έξυπνη Εξειδίκευση

Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Ατομικές Επιχειρήσεις

"

Υφιστάμενες

Νομιμοποιητικά

Εκτύπωση Στοιχείων Μητρώου Φυσικού Προσώπου για τις ατομικές επιχειρήσεις.

Βεβαίωσης Υποβολής Δήλωσης Πραγματικών Δικαιούχων

Εκτύπωση της βεβαίωσης υποβολής δήλωσης πραγματικών δικαιούχων του άρθρου 20 του ν.4557/2018 (Α΄ 139), για όσες επιχειρήσεις υπάρχει σχετική απαίτηση, από την οποία θα προκύπτουν τα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων.

Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας

Πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας, έκδοσης τελευταίου διμήνου από την υποβολή του

Οικονομικά

Ισολογισμοί – Αποτελέσματα χρήσης για τα έτη 2021 & 2022, μόνο για επιχειρήσεις με τήρηση διπλογραφικών βιβλίων.
Σε περίπτωση που από τα στοιχεία των ετών 2021 & 2022 (ΕΜΕ, Κύκλος Εργασιών, Σύνολο ισολογισμού) επέρχεται αλλαγή της ιδιότητας ΜΜΕ της αιτούσας επιχείρησης (βλ. Παράρτημα ΙV «Ορισμός ΜΜΕ & Υπόδειγμα δήλωσης ΜΜΕ»), επισυνάπτεται το ως άνω δικαιολογητικό και για το έτος 2020.

Αδειοδότηση

Άδεια Λειτουργίας
Κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης σε ισχύ για την ενισχυόμενη δραστηριότητα (π.χ. άδεια λειτουργίας, υπεύθυνη δήλωση έναρξης λειτουργίας, απαλλακτικό άδειας λειτουργίας, γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας κλπ.). Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής.
Οι επιχειρήσεις με δραστηριότητες για την άσκηση των οποίων δεν απαιτείται έγγραφο αδειοδότησης, θα πρέπει να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου, όπου θα βεβαιώνεται ότι για τη δραστηριότητα της επιχείρησης και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία δεν απαιτείται η έκδοση αδειοδοτικού εγγράφου ή εγγράφου απαλλαγής από τη σχετική υποχρέωση, με σχετική τεκμηρίωση.

Σύμβαση Σύνδεσης Αυτοπαραγωγού
Για την περίπτωση δαπάνης εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού με σύστημα αποθήκευσης από αυτοπαραγωγό απαιτείται: Υπογεγραμμένη Σύμβαση Σύνδεσης Αυτοπαραγωγού του αιτούντα με τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ) για τον φωτοβολταϊκό σταθμό και το σύστημα αποθήκευσης.

Ιδία Συμμετοχή

Κάλυψη Ιδίας Συμμετοχής με Υπόλοιπα Τραπεζικών Λογαριασμών
Βεβαίωση μέσου υπολοίπου εταιρικού/επαγγελματικού τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο είναι δικαιούχος η επιχείρηση, του τελευταίου μήνα πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
Για τις ατομικές επιχειρήσεις οι βεβαιώσεις δύναται να είναι είτε από λογαριασμούς όψεως ή από εμπορικούς (να φαίνεται στη βεβαίωση) ή από δηλωμένους επαγγελματικούς λογαριασμούς στην ΑΑΔΕ (θα πρέπει να επισυνάπτεται επιπλέον και η σχετική εκτύπωση από την εφαρμογή Διαχείρισης Επαγγελματικών Λογαριασμών της ΑΑΔΕ προς τεκμηρίωση, στην οποία ο λογαριασμός της επιχείρησης για τον οποίο υποβάλλεται βεβαίωση μέσου υπολοίπου, θα πρέπει να εμφανίζεται σε κατάσταση «Επιβεβαιωμένος»).

Κάλυψη Ιδίας Συμμετοχής με Δάνειο
Προέγκριση ή έγκριση ή σύμβαση δανείου από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, μέλος του συστήματος ΔΙΑΣ.
Στο σχετικό έγγραφο που θα υποβληθεί θα πρέπει να αναφέρονται οι βασικοί όροι της δανειοδότησης, όπως:

  • Αντικείμενο και προϋπολογισμός της δανειοδοτούμενης επένδυσης
  • Το ύψος του εγκεκριμένου δανείου
  • Η διάρκεια και ο χρόνος αποπληρωμής του
  • Το επιτόκιο
  • Οι απαιτούμενες εξασφαλίσεις για τη χορήγησή του. Ειδικότερα στην περίπτωση έγκρισης δεν θα πρέπει να αναφέρεται στο σχετικό δικαιολογητικό ότι χορηγείται στο πλαίσιο του προγράμματος με εκχώρηση της επιχορήγησης.

Επισημαίνεται ότι υποβαλλόμενο δικαιολογητικό θα πρέπει να φέρει ημερομηνία προγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Υπεύθυνες Δηλώσεις

Υ.Δ. ΜμΕ (Παράρτημα IV)
Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης που αφορά στην πλήρωση της ιδιότητας ΜΜΕ, σύμφωνα με το υπόδειγμα στο Παράρτημα ΙV, με τα στοιχεία του έτους 2022.
Σε περίπτωση που η εκπροσώπηση ασκείται από κοινού από δύο ή περισσότερα πρόσωπα και όχι χωριστά, η δήλωση υπογράφεται από όλους όσους έχουν την ιδιότητα.
Σε περίπτωση που η επιχείρηση είναι μέλος οργανωμένου ομοιόμορφου δικτύου διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών, η Δήλωση ΜμΕ θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη και από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή (παρέχοντας κατ’ ελάχιστον την πληροφορία για το ονοματεπώνυμο του υπογράφοντος Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, τον αριθμό μητρώου του και της ελεγκτικής εταιρείας στην οποία ανήκει). Εάν η Υπεύθυνη Δήλωση ΜμΕ είναι υπογεγραμμένη μόνο από το Δικαιούχο, θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για το μέγεθος της επιχείρησης.
Σε περίπτωση που, σε σχέση με την προηγούμενη διαχειριστική χρήση, υπάρχει μεταβολή των στοιχείων που επιφέρει αλλαγή μεγέθους θα πρέπει να επισυναφθεί η δήλωση ΜΜΕ και για τις δύο χρήσεις 2022 & 2021.

Υ.Δ. Παραρτήματος V Υπόδειγμα Α
Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης με το γνήσιο της υπογραφής ή με ψηφιακή υπογραφή ή από το gov.gr, σύμφωνα με το υπόδειγμα Α στο Παράρτημα V.
Σε περίπτωση που η εκπροσώπηση ασκείται από κοινού από δύο ή περισσότερα πρόσωπα και όχι χωριστά, η δήλωση υποβάλλεται από όλους όσους έχουν την ιδιότητα.

Υ.Δ. Παραρτήματος V Υπόδειγμα Β
Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 του νομίμου εκπροσώπου στην οποία θα δηλώνονται οι επιχορηγήσεις καθεστώτος de minimis που έχουν λάβει κατά το παρελθόν ο φορέας της επένδυσης, καθώς και οι συνδεδεμένες με αυτόν επιχειρήσεις, σύμφωνα με το υπόδειγμα B στο Παράρτημα V.
Σε περίπτωση που η εκπροσώπηση ασκείται από κοινού από δύο ή περισσότερα πρόσωπα και όχι χωριστά, η δήλωση υποβάλλεται από όλους όσους έχουν την ιδιότητα.

Άλλα/Λοιπά

Κατοχύρωση Πατέντας/Ευρεσιτεχνίας
Κατοχυρωμένη ευρεσιτεχνία/πατέντα της επιχείρησης ή εταίρου/μέτοχου αυτής, που σχετίζεται με το επιχειρηματικό σχέδιο, εφόσον υφίσταται και δηλωθεί στην αίτηση χρηματοδότησης.

Έκθεση Τεκμηρίωσης Κλιματικής Ανθεκτικότητας
Στις περιπτώσεις επενδυτικών σχεδίων που περιλαμβάνουν υποδομές κατηγορίας Α [σύμφωνα με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069 (Β΄841/2022)]:
Έκθεση τεκμηρίωσης κλιματικής ανθεκτικότητας του επενδυτικού σχεδίου, η οποία συντάσσεται σύμφωνα με το πρότυπο και τις παρεχόμενες οδηγίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΧΙΙ «Τεκμηρίωση Κλιματικής Ανθεκτικότητας».

Σύμβαση Δικαιόχρησης
Σε περίπτωση που η επιχείρηση είναι μέλος οργανωμένου ομοιόμορφου δικτύου διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών:
Σύμβαση Δικαιόχρησης μεταξύ δικαιοδόχου και δικαιοπάροχου, καθώς και οι εκτελεστικές συμβάσεις οι οποίες συνάπτονται δυνάμει της βασικής σύμβασης δικαιόχρησης. [βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙI «Δυνατότητα ενίσχυσης επιχειρήσεων που λειτουργούν βάσει σύμβασης δικαιόχρησης (Franchise)»].

Συνδεδεμένες/Συνεργαζόμενες

Έντυπο Ε3
Ισχύον, υποβεβλημένο έντυπο Ε3 (με αριθμό Δήλωσης) (Συνδεδεμένων – Συνεργαζόμενων Επιχειρήσεων).

Εταιρική/Μετοχική Σύνθεση
Απαιτούμενα δικαιολογητικά σχετικά με την εταιρική/μετοχική σύνθεση, νόμιμη εκπροσώπηση και διαχείριση ανάλογα με τη νομική μορφή της επιχείρησης (Συνδεδεμένων – Συνεργαζόμενων Επιχειρήσεων).

Ισολογισμοί – Αποτελέσματα χρήσης (Συνδεδεμένων – Συνεργαζόμενων)
Ισολογισμοί – Αποτελέσματα χρήσης (για επιχειρήσεις με τήρηση διπλογραφικών βιβλίων) (Συνδεδεμένων – Συνεργαζόμενων Επιχειρήσεων).

Στοιχεία Μητρώου ΑΑΔΕ
Για ατομικές επιχειρήσεις υποβάλλεται εκτύπωση στοιχείων μητρώου από το my aade (Συνδεδεμένων – Συνεργαζόμενων Επιχειρήσεων).

Στοιχεία Προσωπικού
Στοιχεία προσωπικού για τις χρήσεις 2021 & 2022 και συγκεκριμένα:

  • Αποδεικτικό υποβολής δήλωσης αποδοχών & συντάξεων μαζί με συγκεντρωτική κατάσταση τέλους έτους, στην οποία θα αποτυπώνεται αναλυτικά ο κάθε εργαζόμενος με τον αριθμό των ημερών που απασχολήθηκε.
  • Μόνο στην περίπτωση που από τις ως άνω καταστάσεις προκύπτουν περισσότεροι από 250 εργαζόμενοι κατ’ έτος (αθροιστικά για τον δικαιούχο και τις τυχόν συνδεδεμένες/συνεργαζόμενες επιχειρήσεις) να υποβληθούν επιπλέον Υποβεβλημένες Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας (πίνακες προσωπικού) Ε4, από τις οποίες θα προκύπτουν οι μέρες και το ωράριο εργασίας και τυχόν μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν τα έτη ενδιαφέροντος, για το σύνολο των εργαζομένων που εμφανίζονται στη συγκεντρωτική κατάσταση τέλους έτους (ετήσιοι πίνακες, τυχόν αρχικοί και τροποποιητικοί αν απαιτείται).
    Για τις περιπτώσεις συνδεδεμένων/συνεργαζόμενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εκτός Ελλάδας θα υποβάλλονται τα αντίστοιχα ως ανωτέρω ισοδύναμα δικαιολογητικά/έγγραφα που ισχύουν στην αντίστοιχη χώρα (Συνδεδεμένων – Συνεργαζόμενων Επιχειρήσεων).
image_pdf