Ενίσχυση Υφιστάμενων ΜΜΕ
(Περιοχές Δίκαιης Μετάβασης)

Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις

"

Υφιστάμενες

Νομιμοποιητικά

1. Καταστατικό
Ισχύον Κωδικοποιημένο Καταστατικό που να φέρει ένδειξη κατάθεσης στην αρμόδια υπηρεσία (η ΓΕΜΗ).

2.Εκπροσώπηση
Πράξη εκπροσώπησης σε περίπτωση που η εκπροσώπηση δεν προκύπτει από το ανωτέρω Καταστατικό.

3. Βεβαίωσης Υποβολής Δήλωσης Πραγματικών Δικαιούχων
Εκτύπωση της βεβαίωσης υποβολής δήλωσης πραγματικών δικαιούχων του άρθρου 20 του ν.4557/2018 (Α΄ 139), για όσες επιχειρήσεις υπάρχει σχετική απαίτηση, από την οποία θα προκύπτουν τα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων.
Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν είναι υπόχρεος εγγραφής, θα το δηλώνει αναλόγως στην υπεύθυνη δήλωση, παρέχοντας και τη σχετική τεκμηρίωση.

4. Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας
Πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας από το Πρωτοδικείο

Οικονομικά

Ισολογισμοί – Αποτελέσματα χρήσης

Για τα έτη 2021 & 2022, μόνο για επιχειρήσεις με τήρηση διπλογραφικών βιβλίων.
Σε περίπτωση που από τα στοιχεία των ετών 2021 & 2022 (ΕΜΕ, Κύκλος Εργασιών, Σύνολο ισολογισμού) επέρχεται αλλαγή της ιδιότητας ΜΜΕ της αιτούσας επιχείρησης (βλ. Παράρτημα VΙ «Ορισμός ΜΜΕ & Υπόδειγμα δήλωσης ΜΜΕ»), επισυνάπτεται το ως άνω δικαιολογητικό και για το έτος 2020 ή και για όσα έτη απαιτείται προκειμένου να εξάγεται με ασφάλεια το μέγεθος της ενιαίας επιχείρησης.

Αδειοδότηση

Άδεια Λειτουργίας

Κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης σε ισχύ (π.χ. άδεια λειτουργίας, υπεύθυνη δήλωση έναρξης λειτουργίας, απαλλακτικό άδειας λειτουργίας, γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας κλπ.). Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής.
Οι επιχειρήσεις με δραστηριότητες για την άσκηση των οποίων δεν απαιτείται έγγραφο αδειοδότησης, θα πρέπει να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου, όπου θα βεβαιώνεται ότι για τη δραστηριότητα της επιχείρησης και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία δεν απαιτείται η έκδοση αδειοδοτικού εγγράφου ή εγγράφου απαλλαγής από τη σχετική υποχρέωση, με σχετική αιτιολόγηση.

Ιδία Συμμετοχή

1. Κάλυψη Ιδίας Συμμετοχής με Υπόλοιπα Τραπεζικών Λογαριασμών
Βεβαίωση υπολοίπου εταιρικού/επαγγελματικού ή/και ιδιοκτήτη/εταίρου/μέτοχου, τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο δικαιούχος θα είναι είτε η επιχείρηση είτε ιδιοκτήτης/εταίρος/μέτοχος, την τελευταία μέρα του μήνα πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. π.χ. Αιτήσεις που υποβάλλονται το μήνα Μάρτιο θα υποβάλλουν βεβαίωση για τις 29 Φεβρουαρίου. Αντίστοιχα, αιτήσεις που θα υποβληθούν το μήνα Απρίλιο θα υποβάλλουν βεβαίωση για 31 Μαρτίου κ.ο.κ.
Σε περίπτωση που βεβαιώσεις διαθεσίμων από ίδιους λογαριασμούς χρησιμοποιηθούν για τη βαθμολόγηση του κριτηρίου «Διαθέσιμα Κεφάλαια σε σχέση με τον Συνολικό Π/Υ του Επενδυτικού Σχεδίου», ή σε ανάλογο κριτήριο, περισσότερων του ενός επενδυτικών σχεδίων, τότε θα πρέπει σε κάθε μία από τις αιτήσεις να ορίζεται ρητά το ποσό που θα χρησιμοποιηθεί για κάθε έργο και το άθροισμα αυτών να μην ξεπερνά το ποσό της τελευταίας χρονικά εκδοθείσας βεβαίωσης διαθεσίμων.

2. Κάλυψη Ιδίας Συμμετοχής με Δάνειο
Έγκριση ή σύμβαση δανείου από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, μέλος του συστήματος ΔΙΑΣ.
Στο σχετικό έγγραφο που θα υποβληθεί θα πρέπει να αναφέρονται οι βασικοί όροι της δανειοδότησης, όπως:

  • Αντικείμενο και προϋπολογισμός της δανειοδοτούμενης επένδυσης
  • Το ύψος του εγκεκριμένου δανείου
  • Η διάρκεια και ο χρόνος αποπληρωμής του
  • Το επιτόκιο
  • Οι απαιτούμενες εξασφαλίσεις για τη χορήγησή του. Ειδικότερα στην περίπτωση έγκρισης δεν θα πρέπει να αναφέρεται στο σχετικό δικαιολογητικό ότι χορηγείται στο πλαίσιο του προγράμματος με εκχώρηση της επιχορήγησης.

Υπεύθυνες Δηλώσεις

1. Υ.Δ. Παραρτήματος V Υπόδειγμα Α
Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης με το γνήσιο της υπογραφής ή με ψηφιακή υπογραφή ή από το gov.gr σύμφωνα με το υπόδειγμα Α στο Παράρτημα V.
Σε περίπτωση που η εκπροσώπηση ασκείται από κοινού από δύο ή περισσότερα πρόσωπα και όχι χωριστά, η δήλωση υποβάλλεται από όλους όσους έχουν την ιδιότητα.

2. Υ.Δ. Παραρτήματος V Υπόδειγμα Γ (Ληφθέντων Επιδοτήσεων)
Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 του νομίμου εκπροσώπου στην οποία θα δηλώνονται οι επιχορηγήσεις που έχουν λάβει κατά το παρελθόν ο φορέας της επένδυσης και οι συνδεδεμένες με αυτόν επιχειρήσεις, καθώς και όσες αιτήσεις λήψης ενίσχυσης έχουν υποβληθεί και δεν έχουν αξιολογηθεί, σύμφωνα με το υπόδειγμα Γ στο Παράρτημα V.
Σε περίπτωση που η εκπροσώπηση ασκείται από κοινού από δύο ή περισσότερα πρόσωπα και όχι χωριστά, η δήλωση υποβάλλεται από όλους όσους έχουν την ιδιότητα.

3. Υ.Δ. Παραρτήματος VI
Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης που αφορά στην πλήρωση της ιδιότητας ΜΜΕ, σύμφωνα με το υπόδειγμα στο Παράρτημα VΙ με τα στοιχεία του έτους 2022.
Σε περίπτωση που η εκπροσώπηση ασκείται από κοινού από δύο ή περισσότερα πρόσωπα και όχι χωριστά, η δήλωση υπογράφεται από όλους όσους έχουν την ιδιότητα.
Σε περίπτωση που η επιχείρηση είναι μέλος οργανωμένου ομοιόμορφου δικτύου διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών, η Δήλωση ΜμΕ θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη και από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή (παρέχοντας κατ’ ελάχιστον την πληροφορία για το ονοματεπώνυμο του υπογράφοντος Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή και της ελεγκτικής εταιρείας στην οποία ανήκει). Εάν η Υπεύθυνη Δήλωση ΜμΕ είναι υπογεγραμμένη μόνο από τον Δικαιούχο, θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για το μέγεθος της επιχείρησης.
Σε περίπτωση που, σε σχέση με την προηγούμενη διαχειριστική χρήση, υπάρχει μεταβολή των στοιχείων που επιφέρει αλλαγή μεγέθους θα πρέπει να επισυναφθεί η δήλωση ΜΜΕ και για τις δύο χρήσεις 2021 & 2022 ή και για όσα έτη απαιτείται προκειμένου να εξάγεται το μέγεθος της ενιαίας επιχείρησης.

Άλλα/Λοιπά

-Σύμβαση Δικαιόχρησης
Σε περίπτωση που η επιχείρηση είναι μέλος οργανωμένου ομοιόμορφου δικτύου διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών:
Σύμβαση Δικαιόχρησης μεταξύ δικαιοδόχου και δικαιοπάροχου, καθώς και οι εκτελεστικές συμβάσεις οι οποίες συνάπτονται δυνάμει της βασικής σύμβασης δικαιόχρησης.

Συνδεδεμένες/Συνεργαζόμενες

1. Έντυπο Ε3
Ισχύον, υποβεβλημένο έντυπο Ε3 (με αριθμό Δήλωσης).

2. Εταιρική/Μετοχική Σύνθεση
Απαιτούμενα δικαιολογητικά σχετικά με την εταιρική/μετοχική σύνθεση, νόμιμη εκπροσώπηση και διαχείριση ανάλογα με τη νομική μορφή της επιχείρησης.

3. Ισολογισμοί – Αποτελέσματα χρήσης (Συνδεδεμένων – Συνεργαζόμενων)
Ισολογισμοί – Αποτελέσματα χρήσης (για επιχειρήσεις με τήρηση διπλογραφικών βιβλίων)

4. Στοιχεία Μητρώου ΑΑΔΕ
Για ατομικές επιχειρήσεις υποβάλλεται εκτύπωση στοιχείων μητρώου από το my aade.

5. Στοιχεία Προσωπικού
Μόνο στην περίπτωση που από τις ως άνω καταστάσεις προκύπτουν περισσότεροι από 50 εργαζόμενοι κατ’ έτος (αθροιστικά για τη δικαιούχο και τις τυχόν συνδεδεμένες/συνεργαζόμενες επιχειρήσεις) να υποβληθούν επιπλέον Υποβεβλημένες Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας (πίνακες προσωπικού) Ε4, από τις οποίες θα προκύπτουν οι μέρες και το ωράριο εργασίας και τυχόν μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν τα έτη ενδιαφέροντος, για το σύνολο των εργαζομένων που εμφανίζονται στη συγκεντρωτική κατάσταση τέλους έτους (ετήσιοι πίνακες, τυχόν αρχικοί και τροποποιητικοί αν απαιτείται).

6. Αποδεικτικό Υποβολής δήλωσης Αποδοχών & Συντάξεων
Αποδεικτικό υποβολής δήλωσης αποδοχών & συντάξεων μαζί με συγκεντρωτική κατάσταση τέλους έτους, στην οποία θα αποτυπώνεται αναλυτικά ο κάθε εργαζόμενος με τον αριθμό των ημερών που απασχολήθηκε.

image_pdf