Ενίσχυση Υφιστάμενων Μεγάλων Επιχειρήσεων
(Περιοχές Δίκαιης Μετάβασης)

Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες

Υφιστάμενες

Νομιμοποιητικά

1. Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ
Βεβαίωση καταχώρησης και μεταβολών του φορέα στο ΓΕΜΗ, έκδοσης τελευταίου μηνός από την υποβολή της (Γενικό Πιστοποιητικό)

2. Καταστατικό
Ισχύον Κωδικοποιημένο Καταστατικό που να φέρει ένδειξη κατάθεσης στην αρμόδια υπηρεσία

3. Πράξη εκπροσώπησης
Πράξη εκπροσώπησης, σε περίπτωση που η εκπροσώπηση δεν προκύπτει από το ανωτέρω Καταστατικό

4. Βεβαίωση υποβολής πραγματικών δικαιούχων
Εκτύπωση της βεβαίωσης υποβολής δήλωσης πραγματικών δικαιούχων του άρθρου 20 του ν.4557/2018 (Α΄ 139), από την οποία θα προκύπτουν τα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων.

Οικονομικά

Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2021 & 2022

 • Προσωρινές οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2023, υπογεγραμμένες από το λογιστή και το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας.
 • Οριστικό ισοζύγιο (τουλάχιστον 2θμιας ανάλυσης) της χρήσης του 2022 & προσωρινό της χρήσης του 2023
 • Ισοζύγιο (τουλάχιστον 2θμιας ανάλυσης) του προηγούμενου μήνα πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης
 • Ανάλυση του λογαριασμού λογιστικής 15 «Ακινητοποιήσεις υπό Εκτέλεση» για τα υποβληθέντα ισοζύγια α) των χρήσεων 2022 & 2023 και β) του ισοζυγίου του προηγούμενου μήνα πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. Σε περίπτωση που εμφανίζονται χρεωστικά υπόλοιπα, υποβάλλεται αναλυτική περιγραφή των δαπανών και των έργων στα οποία αφορούν και σχετική τεκμηρίωση

 

Αδειοδότηση

Άδεια Λειτουργίας

Κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης σε ισχύ για την δραστηριότητα. Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής.

Ιδία Συμμετοχή

1. Κάλυψη ιδίας συμμετοχής με αύξηση κεφαλαίου

Υποβάλλεται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) (για κεφαλαιουχικές εταιρίες) ή ΥΔ του νομίμου εκπροσώπου (για προσωπικές εταιρίες) για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στη δράση και τον τρόπο χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου εφόσον η αίτηση εγκριθεί (θα πρέπει να γίνεται ρητή αναφορά ότι η αύξηση θα λάβει χώρα μόνο εφόσον η αίτηση εγκριθεί).

 • Αν οι εταίροι/μέτοχοι του φορέα είναι Φυσικά Πρόσωπα:
  1. Τραπεζικές βεβαιώσεις
   Στις οποίες αναφέρονται τα διαθέσιμα υπόλοιπα των λογαριασμών των φυσικών προσώπων και τα μέσα διαθέσιμα υπόλοιπα του προηγούμενου ημερολογιακού μήνα πριν από το μήνα υποβολής της αίτησης χρηματοδότησής, Το ποσό που γίνεται αποδεκτό είναι το μικρότερο από τα δύο παραπάνω
  2. Βεβαιώσεις κατοχής κινητών αξιών (ομολόγων, μετοχών εισηγμένων εταιρειών)
   Στις οποίες αποτιμάται η τρέχουσα αξία τους και η μέση αξία του προηγούμενου ημερολογιακού μήνα πριν από το μήνα υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Το ποσό που γίνεται αποδεκτό είναι αυτό της τρέχουσας αποτίμησης.
 • Αν οι εταίροι/μέτοχοι του φορέα είναι Νομικά πρόσωπα υποβάλλονται για το καθένα:
  1. Οικονομικές καταστάσεις και οριστικό ισοζύγιο της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης
   Για εταιρείες που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας ή, για εταιρείες που τηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας, καταρτισθείς προς τούτο ισολογισμός της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης και ισοζύγιο λογαριασμών του προηγούμενου μήνα υπογεγραμμένα από το λογιστή και το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας.
 • Σε περίπτωση που η συμμετοχή του νομικού προσώπου στην αύξηση κεφαλαίου του φορέα του επενδυτικού σχεδίου, δεν προέρχεται από υφιστάμενα διαθέσιμα, αλλά απαιτείται για το σκοπό αυτό προηγούμενη αύξηση του κεφαλαίου από νέες εισφορές των μετόχων/εταίρων του, υποβάλλονται για το καθένα:
  1. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.)
  2. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) της μετόχου/εταίρου (για κεφαλαιουχικές εταιρίες) ή ΥΔ του νομίμου εκπροσώπου (για προσωπικές εταιρίες) για τη συμμετοχή της στην αύξηση κεφαλαίου του φορέα για τους σκοπούς της επένδυσης εφόσον η αίτηση εγκριθεί
 • Σε περίπτωση που βεβαιώσεις διαθεσίμων από ίδιους λογαριασμούς ή βεβαιώσεις κατοχής ίδιων κινητών αξιών ή οικονομικά στοιχεία των ίδιων επιχειρήσεων χρησιμοποιηθούν για την τεκμηρίωση της δυνατότητας χρηματοδότησης του ενισχυόμενου κόστους περισσότερων του ενός επενδυτικών σχεδίων, καθώς και τη βαθμολόγηση κριτηρίου αξιολόγησης, τότε θα πρέπει σε κάθε μία από τις αιτήσεις να ορίζεται ρητά το ποσό που θα χρησιμοποιηθεί για κάθε έργο και το άθροισμα αυτών α) να μην ξεπερνά το ποσό της τελευταίας χρονικά εκδοθείσας βεβαίωσης διαθεσίμων ή κατοχής κινητών αξιών ή β) να διαπιστώνεται η επάρκεια της ρευστότητας της επιχείρησης, μετά την αφαίρεση του ποσού των διαθεσίμων που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη της συμμετοχής σε έκαστο σχέδιο
 • Σε περίπτωση επενδυτικών φορέων εισηγμένων σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, απόφαση του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την έγκριση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, η οποία θα τεθεί σε ισχύ μόνο εφόσον η αίτηση εγκριθεί

2.Κάλυψη ιδίας συμμετοχής με κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών ή κερδών εις νέον

 • Σε περίπτωση που σύνολο ή τμήμα των ιδίων κεφαλαίων πρόκειται να καλυφθεί με κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών ή κερδών εις νέον, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη διαπίστωση της επάρκειας της ρευστότητας της επιχείρησης, για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας, καλύπτονται από τα οικονομικά στοιχεία του φορέα
 • Σε περίπτωση που σύνολο ή τμήμα των ιδίων κεφαλαίων πρόκειται να καλυφθεί με ανάλωση υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών και κερδών εις νέον, χωρίς ο φορέας να προβεί σε αύξηση κεφαλαίου, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου στην οποία θα αναφέρεται ότι τα φορολογηθέντα αποθεματικά που προκύπτουν από τις επισυναπτόμενες οικονομικές καταστάσεις του έτους ……… μέρος ή το σύνολο των οποίων θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ως ίδια συμμετοχή σε άλλο ενισχυόμενο επενδυτικό σχέδιο, υπάρχουν διαθέσιμα στην επιχείρηση και δεν θα διανεμηθούν πριν την παρέλευση πέντε (5) ετών από την ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης
 • για την τεκμηρίωση του τρόπου σχηματισμού των φορολογηθέντων αποθεματικών (από πραγματοποιηθέντα έσοδα του φορέα) και της δυνατότητας διάθεσής τους για τον σκοπό της επένδυσης, υποβάλλονται τα παρακάτω δικαιολογητικά για τις χρήσεις στις οποίες σχηματίστηκαν:
  1. Ισοζύγιο των λογαριασμών:
   ΕΛΠ: 46 (Αποθεματικά νόμων) και 48 (Αποθεματικά καταστατικού και λοιπά αποθεματικά).
  2. Ισολογισμό για τις σχετικές χρήσεις σχηματισμού τους.
  3. Το προσάρτημα του παραπάνω ισολογισμού,
   Το οποίο στο στοιχείο (12) «Στοιχεία Καθαρής Θέσης», υποχρεωτικά πρέπει να έχει ανάλυση κάθε αποθεματικού, με σύντομη περιγραφή του σκοπού του και της κίνησης που παρουσίασε στην περίοδο.
  4. Κατάσταση Μεταβολών καθαρής θέσης,
   Όπου φαίνονται αναλυτικά το αρχικό-τελικό υπόλοιπο και οι μεταβολές στην κάθε χρήση των αποθεματικών.
  5. Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των φορέων
   Βάσει των οποίων σχηματίστηκαν αποθεματικά από την διανομή κερδών για τα συγκεκριμένα έτη.

3. Κάλυψη Ιδίας Συμμετοχής με εξωτερική χρηματοδότηση

Προέγκριση/πρόθεση χορήγησης δανείου
Κατά την υποβολή της αίτησης και προκειμένου να πληρείται ο χαρακτήρας κινήτρου θα πρέπει να υποβληθεί αποκλειστικά προέγκριση ή πρόθεση χορήγησης δανείου και όχι τελική σύμβαση δανείου

 • Σε περίπτωση προέγκρισης χορήγησης δανείου από fund υποβάλλονται επιπλέον τα εξής:
  1. Απόφαση της επενδυτικής επιτροπής του fund
   Για την πρόθεση χορήγησης δανείου χρηματοδότησης της επένδυσης εφόσον η αίτηση χρηματοδότησης εγκριθεί.
  2. Βεβαίωση καταχώρησης του fund από την αρμόδια Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
 • Για χρήση ομολογιακού δανείου:
  1.  Απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου της Α.Ε. (Δ.Σ. ή Γ.Σ.)
   Για την έκδοση ομολογιακού δανείου, σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης χρηματοδότησης. Στην απόφαση αναφέρεται ο σκοπός, το είδος, το ύψος, οι εξουσιοδοτήσεις και λοιποί όροι του δανείου

Υπεύθυνες Δηλώσεις

1. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης
Υπογεγραμμένη ψηφιακά (με ψηφιακή υπογραφή ή από το gov.gr), σύμφωνα με το υπόδειγμα στο Παράρτημα VΙ.

2. Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης
Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης υπογεγραμμένη ψηφιακά (με ψηφιακή υπογραφή ή από το gov.gr) που αφορά στο μέγεθος της, σύμφωνα με το υπόδειγμα στο Παράρτημα V, με τα στοιχεία της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης. Σε περίπτωση που η εκπροσώπηση ασκείται από κοινού από δύο ή περισσότερα πρόσωπα και όχι χωριστά, η δήλωση υπογράφεται από όλους όσους έχουν την ιδιότητα.

Άλλα/Λοιπά

1. Οικονομοτεχνική μελέτη

Η οποία περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τις ενότητες που περιγράφονται στο Παράρτημα XIII

2. Για τις περιπτώσεις επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εκτός Ελλάδας, υποβάλλονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά ίσης νομιμοποιητικής βαρύτητας

Συνδεδεμένες/Συνεργαζόμενες

1. Δικαιολογητικά για μετοχική σύνθεση, νόμιμη εκπροσώπηση και διαχείριση
Για ατομικές επιχειρήσεις υποβάλλεται εκτύπωση στοιχείων μητρώου από το my aade.

2. Οικονομικά στοιχεία

 • Με τήρηση απλογραφικών βιβλίων
  1. Έντυπο Ε3
   Ισχύον, υποβεβλημένο έντυπο Ε3 (με αριθμό Δήλωσης)
  2. Έντυπο Ν
   Ισχύον, υποβεβλημένο έντυπο Ν (με αριθμό Δήλωσης) για την χρήση 2022 (μόνο για συνδεδεμένες)
  3. Πίνακα οικονομικών στοιχείων για 2021, 2022 & 2023
   Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο και τον λογιστή της επιχείρησης, τον πίνακα οικονομικών στοιχείων που εμφανίζεται στο Προσάρτημα του παρόντος Παραρτήματος για τις χρήσεις 2021, 2022 & 2023
 • Με τήρηση διπλογραφικών βιβλίων
  1. Οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2021 & 2022
   Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2021 & 2022 με το σχετικό προσάρτημα
  2. Προσωρινές οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2023
   Προσωρινές οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2023, υπογεγραμμένες από το λογιστή και το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας.

3. Στοιχεία προσωπικού για χρήσεις 2021, 2022, 2023

 1. Αποδεικτικό υποβολής δήλωσης αποδοχών
  Αποδεικτικό υποβολής δήλωσης αποδοχών & συντάξεων μαζί με συγκεντρωτική κατάσταση τέλους έτους, στην οποία θα αποτυπώνεται αναλυτικά ο κάθε εργαζόμενος με τον αριθμό των ημερών που απασχολήθηκε.
 1. Καταστάσεις επιθεώρησης Εργασίας Ε4
  Υποβεβλημένες Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας (πίνακες προσωπικού) Ε4, από τις οποίες θα προκύπτουν οι μέρες και το ωράριο εργασίας και τυχόν μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν τα έτη ενδιαφέροντος, για το σύνολο των εργαζομένων που εμφανίζονται στην συγκεντρωτική κατάσταση τέλους έτους (ετήσιοι πίνακες, τυχόν αρχικοί και τροποποιητικοί αν απαιτείται).

4. Μόνο συνδεδεμένες επιχειρήσεις : ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας
Σε περίπτωση που από τα στοιχεία των ετών 2021 & 2022 (ΕΜΕ, Κύκλος Εργασιών, Σύνολο ισολογισμού), δεν εξάγεται με ασφάλεια το μέγεθος της επιχείρησης, επισυνάπτονται τα σχετικά δικαιολογητικά για όσα έτη απαιτούνται