Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων – ΝΕΠΑ

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων

Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Συνεταιρισμοί

"

Υφιστάμενες

Νομιμοποιητικά

1. Καταστατικό
Αρχικά υποβληθέν καταστατικό και η τελευταία τροποποίηση αυτού (αν υπάρχει).
2. Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης / Μετοχολόγιο
Πρόσφατο Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης ή Μετοχολόγιο ισχύουσας μετοχικής σύνθεσης..
3. ΦΕΚ Εκπροσώπισης
Συγκρότηση ΔΣ & ορισμού νομίμου εκπροσώπου (ΦΕΚ ή ΓΕΜΗ ανάλογα με τη χρονική περίοδο)

Υπό Σύσταση

Νομιμοποιητικά

Σε περίπτωση που στην εταιρική/μετοχική σύνθεση θα συμμετέχει νομικό πρόσωπο ή/και φυσικό πρόσωπο που διατηρεί ατομική επιχείρηση, θα πρέπει να προσκομίζονται:

Α) Τα δικαιολογητικά νόμιμης υπόστασης αυτού:

Για A.E.: Ισχύον κωδικοποιημένο καταστατικό (Νομαρχία ή Γ.Ε.ΜΗ. ανάλογα με τη χρονική περίοδο), συγκρότηση ΔΣ και ορισμός νόμιμου εκπροσώπου (ΦΕΚ ή Γ.Ε.ΜΗ. ανάλογα με τη χρονική περίοδο), Απόφαση Γενικής Συνέλευσης ή μετοχολόγιο από τα οποία να προκύπτει η ισχύουσα μετοχική σύνθεση.

Για Ε.Π.Ε: Ισχύον κωδικοποιημένο καταστατικό (Πρωτοδικείο ή Γ.Ε.ΜΗ. ανάλογα με τη χρονική περίοδο), πράξη εκπροσώπησης (ΦΕΚ ή Γ.Ε.ΜΗ. ανάλογα με την χρονική περίοδο) σε περίπτωση που η εκπροσώπηση δεν προκύπτει από το ανωτέρω καταστατικό.

Για Ο.Ε., Ε.Ε., ΙΚΕ: Πλέον πρόσφατο καταστατικό επικυρωμένο από την αρμόδια Υπηρεσία (Πρωτοδικείο ή ΓΕΜΗ), στο οποίο θα αποτυπώνεται η Διαχείριση-Εκπροσώπηση.

Σημειώνεται ότι στα ανωτέρω αντίγραφα που θα υποβληθούν θα πρέπει να είναι εμφανή τα στοιχεία κατάθεσης – σφραγίδα νομαρχίας ή ηλεκτρονική σήμανση από ΓΕΜΗ.

Για Κοινωνικές Επιχειρήσεις του Ν. 4430/2016 όπως ισχύει:

  • Πιστοποιητικό εγγραφής στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης).
  • Αρχικά υποβληθέν καταστατικό και η τελευταία τροποποίηση αυτού (αν υπάρχει)

Για Συνεταιριστικές επιχειρήσεις, Δικηγορικές Εταιρίες του άρθρου 49 επ. του Ν. 4194/2013, Συμβολαιογραφικές Εταιρείες του Π.Δ. 284/1993: Τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης που προβλέπονται με βάση το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Για Ατομικές Επιχειρήσεις: Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος καθώς και όλες τις τυχόν μεταβολές εργασιών (πρόσφατη εκτύπωση από το www.gsis.gr).

Β) Πρόσφατο έντυπο «Στοιχεία μητρώου» επιχείρησης από ΑΑΔΕ, με αναγραφή των ΚΑΔ.