Ενίσχυση Ανέργων για την Ίδρυση Επιχείρησης

Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Ναυτιλιακές Εταιρείες Πλοίων Αναψυχής

"

Υπό Σύσταση / Νεοσύστατες

Υπεύθυνες Δηλώσεις

– Υ.Δ. Παραρτήματος 8 Υπόδειγμα Α Στοιχεία Εταίρων Μετόχων
Γενικά Στοιχεία από κάθε εταίρο/μέτοχο (με γνήσιο υπογραφής ή ψηφιακή υπογραφή ή μέσω http://www.gov.gr.).

– Υ.Δ. Παραρτήματος 8 Υπόδειγμα Β ΜμΕ
Στοιχεία σχετικά με την ιδιότητα ΜΜΕ.

– Υ.Δ. Παραρτήματος 8 Υπόδειγμα Γ Δήλωσης Ενισχύσεων
Δήλωση Ενισχύσεων.

image_pdf